Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.ustron.bip.info.pl


Ogłoszenie nr 56214 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.

Ustroń: Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń, krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1, 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30. 
Adres strony internetowej (URL): www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.ustron.bip.info.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.ustron.bip.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Pisemnie
Adres: 
Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 (biuro podawcze - nr 2)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45111290-7, 45112720-8, 45232452-5, 45233340-4, 45236110-4, 45342000-6, 45112710-5, 45233222-1, 45233250-6, 45262311-4, 45223800-4, 45112711-2, 45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 14/05/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 2.900.000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego co najmniej: - 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. polegające na budowie lub remoncie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej „na gotowo” wraz z instalacją do nawadniania - 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. polegające na budowie lub remoncie boiska o nawierzchni sztucznej o wartości min 450.000,00 zł brutto każda. UWAGA: Pod pojęciem remontu boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej Zamawiający rozumie: - Roboty przygotowawcze i ziemne, - Budowa boiska piłkarskiego –podbudowa i nawierzchni - Budowa instalacji nawadniania UWAGI: 1) Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał każdą z robót wskazanych w pkt. 6.2.3.1. SIWZ. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej robót budowlanych, ale przede wszystkim niezakłócone – co najmniej dwukrotne – powtórzenie każdego z ww. przedsięwzięć. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować [łączyć] potencjału w zakresie robót budowlanych [przedsięwzięć], o których mowa powyżej, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego samego rodzaju robót budowlanych [przedsięwzięć] o których mowa powyżej, przez dwa różne podmioty, wchodzące w skład konsorcjum, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot. 3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 4) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała: - minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy minimum 2 robotach polegających na budowie boisk piłkarskich pełnowymiarowych o nawierzchni naturalnej, - dot. roboty budowlanej wykonanej na podstawie odbioru końcowego lub częściowego UWAGA: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ. 4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 5. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania gwarantujący bezkolizyjność robót z wykonawcą II etapu robót oraz uwzględniający częściowe rozliczenia robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Wadium – Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta Ustroń. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”] 9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Okres gwarancji na przedmiot umowy

10

Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia

15

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

15


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, b) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, d) konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót, e) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 2) zmiany wynagrodzenia, w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, 3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.), 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 6) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem ust. 5. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a-c Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 17/04/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  

Ogłoszenie nr 59333 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Ustroń: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 56214-2017
Data: 31/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1, 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/04/2017, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/04/2017, godzina: 10:00, 

  

Ogłoszenie nr 66692 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Ustroń: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 56214-2017
Data: 31/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1, 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30. 
Adres strony internetowej (url): www.ustron.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/04/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/04/2017, godzina: 10:00

  

Ogłoszenie nr 68737 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.

Ustroń: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 56214-2017
Data: 31/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1, 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30. 
Adres strony internetowej (url): www.ustron.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania gwarantujący bezkolizyjność robót z wykonawcą II etapu robót oraz uwzględniający częściowe rozliczenia robót. 
W ogłoszeniu powinno być: W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania gwarantujący bezkolizyjność robót z wykonawcą II etapu robót oraz uwzględniający częściowe rozliczenia robót. 5. Opis oraz fotografie lub rysunki zaoferowanej trawy syntetycznej, z których jednoznacznie będą wynikać parametry techniczne oferowanej trawy syntetycznej celem ich porównania z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji technicznej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21/04/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25/04/2017, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, zaświadczeń niezależnych podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że dostarczane produkty (trawa syntetyczna) odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub parametrom tj.: a) Kompletny raport z badań dotyczący oferowanej trawy syntetycznej, wykonany przez stosowne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzający zgodność z wymaganymi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. b) Kompletny raport z badań dotyczący oferowanej trawy syntetycznej, wykonany przez akredytowane laboratorium potwierdzający zgodność z wymaganiami normy EN 15330-1: 2013, w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej. c) Atest PZH na oferowaną nawierzchnię oraz wypełnienia (granulat EPDM szary recykling, piasek). 

  

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2017 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.06.2017 08:46 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.06.2017 08:46 Dodano załącznik "ZP.272.1.11.2017_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
16.05.2017 11:35 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
16.05.2017 11:35 Dodano załącznik
"ZP.271.1.11.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystnie
jszej.pdf"

(Józef Kuczera)
25.04.2017 11:39 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
25.04.2017 11:39 Dodano załącznik
"ZP.271.1.11.2017_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pd
f"

(Józef Kuczera)
19.04.2017 12:21 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
19.04.2017 12:21 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - Załącznik nr 4 do
SIWZ - aktualny.pdf"

(Józef Kuczera)
19.04.2017 12:17 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
19.04.2017 12:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - BZP - Ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia 3.pdf"

(Józef Kuczera)
19.04.2017 12:16 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017_Pytania i
odpowiedzi+zmiana_treści_SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
14.04.2017 09:21 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.04.2017 09:20 Dodano załącznik
"ZP.271.1.11.2017_Zmiana_treści_SIWZ-2.pdf"

(Józef Kuczera)
14.04.2017 09:20 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - BZP - Ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia 2.pdf"

(Józef Kuczera)
05.04.2017 13:29 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
05.04.2017 13:29 Dodano załącznik
"ZP.271.1.11.2017_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
05.04.2017 13:29 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - BZP - Ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:26 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
31.03.2017 13:26 Dodano załącznik "66_ST_10_Ustroń stadion_przebudowa
linii nn_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:26 Dodano załącznik "65_ST_10_Ustroń stadion_inst
CCTV_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:26 Dodano załącznik "64_ST_10_Ustroń stadion_instalacje
nagłośnienia_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:26 Dodano załącznik "54_ST_10_Ustroń
stadion_wyburzenia_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:25 Dodano załącznik "53_ST_10_Ustroń stadion_boiska,
ogrodzenie_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:25 Dodano załącznik "49_PR_14_Ustroń stadion_przebudowa
linii nn_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:25 Dodano załącznik "45_ST_10_Ustroń stadion_instalacje
okablowania strukturalnego_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:25 Dodano załącznik "42_PR_15_Ustroń
stadion_oświetlenie_parking_główny_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:25 Dodano załącznik "41.B_PR_15_Ustroń stadion_oświetlenie
i zasilanie_rejon_boisk_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:25 Dodano załącznik "40_PR_15_Ustroń stadion_przyłącza
wod-kan_parking_główny_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:24 Dodano załącznik "39_ST_10_Ustroń stadion_instalacje
elektryczne_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:24 Dodano załącznik "39.B_PR_15_Ustroń stadion_zewn.inst.
kan_rejon_boisk_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:24 Dodano załącznik "38_ST_10_Ustroń_przyłącza i
instalacje zewnętrzne wod-kan_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:24 Dodano załącznik "38.B_PR_15_Ustroń
stadion_ogrodzenia_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:23 Dodano załącznik "37_ST_10_Ustroń
stadion_zagospodarowanie drogi_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:23 Dodano załącznik "37_PR_15_Ustroń
stadion_parkingi_parking_główny_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:23 Dodano załącznik "36.B_PR_15_Ustroń stadion_drogi,
parkingi_rejon_boisk_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:23 Dodano załącznik "34_PR_15_Ustroń stadion_małe boisko
treningowe_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:23 Dodano załącznik "33_PR_15_Ustroń stadion_boisko
główne_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:22 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-31.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:22 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-10b.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:22 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-10a.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:22 Dodano załącznik "09_PW_15_instalacje elektryczne
Nowe.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:22 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_11.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:21 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_10.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:21 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_10.1.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:21 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_9.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:21 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_8.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:21 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_7.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_6.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_5.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_4.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_3.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_2.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_1.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "02_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:20 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTD-3.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTD-2.2.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTD-2.1.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTD-1.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-16.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-15.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-9.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-8.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:19 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-7.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-6.3.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-6.2.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-6.1.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-5.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-4.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-3.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-2.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:18 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-1.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:17 Dodano załącznik "01_PW_15_Opis techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:17 Dodano załącznik "01 Rys 1 Zakres robót.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:17 Dodano załącznik "ZP.272.1.11.2017_Załącznik nr 7 do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - Załączniki nr
2,3,5,6,8,9 do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - Załącznik nr 4 do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:17 Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - SIWZ.pdf"
(Józef Kuczera)
31.03.2017 13:16 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)