OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do  sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

 

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr XXIII/253/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń, oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

            Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 15.05. 2017 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
  • ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Ustroń

Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2017 08:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż