Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.67.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy jednostronnego chodnika o długości ok. 640 m i szerokości 2,0 m w ciągu drogi klasy L (lokalna) ulicy Wiejskiej w Ustroniu wraz z poszerzeniem jezdni drogi w pełnej konstrukcji o około 1 m.
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi,
 2. Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów,
 3. Sporządzenie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie ( opinia geologiczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska ),
 4. Opracowanie planu zagospodarowania terenu,
 5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - część drogowa,
 6. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - kanalizacja deszczowa,
 7. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
 8. Wykonanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
 9. Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu i na czas budowy,
 10. Zinwentaryzowanie zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew;
 11. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 12. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 13. Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich i przedmiarów robót,
 14. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt – pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
 3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (t.j.Dz.U.2016.290 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 6. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 40 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.07.2018 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.67.2017 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 02.08.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 25.07.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2017 13:31