Budowa miejsca edukacyjno–wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.68.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa miejsca edukacyjno–wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia jako realizacja Budżetu Obywatelskiego
w 2017 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca edukacyjno–wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia przy ulicy Szpitalnej w Ustroniu na działce nr 3569/62.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Utwardzenie z kostki brukowej placu pod ławeczką i stołem,
 2. Wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej w celu zasilania oświetlenia oraz urządzeń audio
 3. Wykonanie ławki o konstrukcji ze stali (o wymiarach: 1,1 m, 3 m x 0,65 m) z profili zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafitu. Ławka posiada 8 nóg, które nasadzane będą na fundamentowaniu przedstawionym na rysunku nr 3. Elementy oparcia należy wykonać z drewna dębowego. Lokalizacja ławki znajduje się od strony północno – zachodniej. Za ławką ma się znaleźć lampa typu ulicznego. Po obu stronach ławki mają zostać rozmieszczone dwa gabiony.
 4. Montaż latarni ulicznej i podłączenie jej do sieci,
 5. Osadzenie dwóch gabionów na stałe połączonych z gruntem – donic o wymiarach 1 m x 1 m x 0,6 m, wypełnienie ich ziemią i posadzenie 2 wiązów górskich ‘Camperdownii’,
 6. Wykonanie stołu o konstrukcji ze stali (o wymiarach: długość 2,5 m, szerokość 0,8 m, wysokość 0,7 m) z profili zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafitu (z opracowaniem graficznym materiałów stołu oraz wydrukiem, sklejeniem, obróbką i montażem szyb z szkła bezpiecznego – hartowanego o grubości płyty 16 mm, o podwyższonej odporności na stłuczenia [akty wandalizmu]),
 7. Wykonanie kasetonu w oparciu ławki o wymiarach 0,6x0,78 m, z profili zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafitu (podłączenie i wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania sprzętu audio oraz oświetlenia ławki),
 8. Wykonanie odlewu mosiężnego z wypukłym napisem „Budowniczym dzielnicy leczniczo rehabilitacyjnej”,
 9. Montaż nóg ławki i stołu do gruntu (przygotowanie stóp betonowych w ilości 8 sztuk),
 10. Zainstalowanie w stole sprzętu audio i nagranie audycji.

 

Wzajemny układ rozłożenia ławki, stołu oraz latarni przedstawiono na rysunku nr 2.

 

Teren na którym ma stanąć ławeczka wraz z całym otoczeniem jest płaski, porośnięty trawą i stanowi sąsiedztwo chodnika przy ulicy Szpitalnej. W pobliżu lokalizacji planowanych do ustawienia elementów małej architektury znajduje się podziemna linia gazowa oraz podziemna linia energetyczna średniego napięcia. W pasie zieleni między chodnikiem a ulicą Szpitalną przebiega sieć wodociągowa i sieć niskiego napięcia zasilająca lampy uliczne. Poza tym teren działki wolny jest od innych sieci i urządzeń.

 

Kolorystyka poszczególnych elementów małej architektury zgodna z wizualizacją lub uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

 

Planowane nawierzchnie:

Posadzka placu wykonana zostanie z kostki brukowej typu „Via Trio” w kolorze pergaminowa biel. Obejmuje część placu pod elementami małej architektury oraz ścieżkę łączącą plac z istniejącym chodnikiem. Plac należy wykonać o wymiarach 2,5 m x 6,4 m, ścieżka o szerokości 1,4 m i długości 2,8 m. Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 25 cm tego samego producenta co kostka, w kolorze szarym. Obrzeża należy zabudować na ławie betonowej o wymiarach 28x20 cm. Ława ciągła wykonana z betonu klasy C12/15. Warstwy podbudowy zgodnie z rysunkiem nr 5.

Informacje dodatkowe:

Do realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykorzystać typowe elementy budowlane posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Montaż ławki, stołu oraz latarni zostanie wykonany zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta. Prace należy wykonać starannie – po zakończeniu prac należy doprowadzić trawniki do pierwotnego stanu.

Całość należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w oparciu o dokumentację techniczną oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

W trakcie realizacji ww. prac związanych z budową miejsca edukacyjno – wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia całego terenu budowy.

 

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy oraz opis elementów małej architektury (ławki, stołu, gabionów, latarni ulicznej) zawarty został w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty).

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 40 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Joanna Pietrzyk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 75 dni od dnia zawarcia umowy

Gwarancja na przedmiot umowy:  minimum 60 miesięcy

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.68.2017 – Budowa miejsca edukacyjno–wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 02.08.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. Cena ofertowa       90 pkt
 2. Gwarancja                               10 pkt
 1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

      Ad a)     Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  -------  x  A

B

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.

 

Ad b)     Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 60 miesięcy,

 • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 60 miesięcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
 • Za każde wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy wykonawca uzyskuje dodatkowo 2 punkty.
 • Za 90 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 10 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 60 miesięcy, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

 

 

 

Ustroń, dn. 25.07.2017 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa miejsca edukacyjno–wypoczynkowego upamiętniającego budowniczych Zawodzia jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2017 15:01