Zakup wyposażenia do pracowni chemicznych w szkołach podstawowych w ramach zadań inwestycyjnych: „Zakup wyposażenia dla SP-3”, „Zakup wyposażenia dla SP-5” i „Zakup wyposażenia dla SP-6”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP6.ZP.271.3.01.2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu ul. Kreta 6, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup wyposażenia do pracowni chemicznych w szkołach podstawowych w ramach zadań inwestycyjnych: „Zakup wyposażenia dla SP-3”, „Zakup wyposażenia dla SP-5” i „Zakup wyposażenia dla SP-6”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestorium szczelinowego DSL-12.00 S/VC w ilości 3 sztuk na potrzeby pracowni chemicznych w Szkołach Podstawowych nr 3, 5 i 6 w Ustroniu o następujących parametrach:

 1. wymiary (1200x900x2100) mm,
 2. ceramiczny blat roboczy wykonany z technicznej ceramiki wielkogabarytowej BUCHTAL z podniesionym obrzeżem w części frontowej,
 3. w blacie osadzony zlewik ceramiczny o wymiarach 300x150 mm,
 4. ściany boczne komory manipulacyjnej w całości przeszklone, szyba umieszczona w profilach aluminiowych, tylna ściana wykonana z mieszanki żywic fenolowych Max Resoistance,
 5. ściany zewnętrzne wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm,
 6. listwa armaturowa zawierająca 1 x zawór wody, 1 x zawór gazu oraz 2 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP44),
 7. importowane wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach:

- średnia grubość powłoki: 25-0-300 mikronów

- temperatura topnienia: 184-186 st.C,

- zapalność : samo gasnący,

- twardość według Shore’a D do 20 st.C,75,

- barwa: szara RAL 7035,

- oświetlenie wykonane w wersji IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej,

 1. w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z PN-EN-14175,
 2. dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości Anwidurem, z dodatkową kuwetą PCF,
 3. kanał wentylacyjny z systemem podwójnej tylnej ściany w całości wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych MAX RESISTANCE,
 4. odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP,
 5. instalacja wodna wykonana z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb klienta,
 6. gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne,
 7. szczelność zaworów wodnych określone normami DIN-12898,
 8. okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnej, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości,
 9. okna przesuwane za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego,
 10. dygestorium zgodne z normą PN-EN-14175 wyposażone w czujnik przepływu powietrza typ Q-Flow Compact.

Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru. Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez każdą ze szkół osobno.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 40 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Roman Langhammer,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs SP6.ZP.271.3.01.2017 – Zakup wyposażenia do pracowni chemicznych w szkołach
podstawowych Miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 04.08.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 27.07.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup wyposażenia do pracowni chemicznych w szkołach podstawowych w ramach zadań inwestycyjnych: „Zakup wyposażenia dla SP-3”, „Zakup wyposażenia dla SP-5” i „Zakup wyposażenia dla SP-6”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2017 14:30