Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018Ogłoszenie nr 567266-N-2017 z dnia 2017-08-10 r. 
 

Miasto Ustroń: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń, krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1 , 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, , e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, , faks 0-33 857 93 30. 
Adres strony internetowej (URL): www.ustron.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak, www.ustron.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak 
www.ustron.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie: Nie, adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: Pisemnie 
Adres: Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 (biuro podawcze - nr 2)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018 
Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2017-2018. Zamówienia zostało podzielone na części (sektory) i obejmuje: 1) Część (sektor) I – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 80 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 30 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 30 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 100 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 1 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1A do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 1 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 390 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 155 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 145 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 20 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 15 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 10 mh, - odśnieżanie ręczne: 495 rh Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy. 2) Część (sektor) II – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 50 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 200 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 2 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1B do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1190 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 245 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500kg z pługiem i posyparką: 350 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 20 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 15 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 15 mh, - odśnieżanie ręczne: 1290 rh Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy. 3) Część (sektor) III – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 20 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 mh - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 40 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 20 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 100 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 3 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1C do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 590 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 145 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 20 mh - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 195 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 145 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 20 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 15 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 15 mh, - odśnieżanie ręczne: 800 rh Zamawiający dla wszystkich dróg na terenie miasta Ustroń ustala trzy kolejności zimowego utrzymania dróg: I kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do jednej godziny od chwili wystąpienia opadów. II kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do dwóch godzin od chwili wystąpienia opadów. III kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac na drogach I i II kolejności nie później niż do trzech godzin od chwili wystąpienia opadów. Zamówienie obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, chodnikach, placach, kładkach, przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń oraz innych terenach wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również ustawianie przed rozpoczęciem akcji zimowej i rozbieranie po zakończeniu akcji zimowej płotków przeciwśniegowych z materiałów wykonawcy, wzdłuż dróg miejskich i powiatowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty ustawiania i rozbierania płotków przeciwśniegowych należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi. Dyżury pełnione będą całodobowo w czasie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2018 r. Koszty dyżurów należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi. Materiały do usuwania śliskości. Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości śnieżnej na drogach jest piasek, sól drogowa, solanka oraz kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm. Jedynym materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych jest mieszanka piaskowo-solna albo sam piasek. Ulice w terenie płaskim będą utrzymywane na biało, za wyjątkiem skrzyżowań, wzniesień i łuków. Wszystkie materiały przewidziane do usuwania śliskości na drogach i chodnikach Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonywania zamówienia. Wymagania dotyczące materiałów do usuwania śliskości: - Solanka drogowa o stężeniu 22% - 25% - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania solankę na drogach publicznych. - Piasek płukany o uziarnieniu do 2 mm wg normy PN-B-11113:1996. - Sól kamienna drogowa gatunek „DR” niezbrylająca zgodna z normą PN-86/C-84081/02 - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania sól na drogach publicznych. - Kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm wg normy PN-B-11111:1996 lub PN-B-1112:1996. Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do „swojego” sektora lub powrotu do swojej bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim, a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami). Ulice, które będą granicami sektorów I i II (Fabryczna, Kuźnicza, Źródlana) odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory I i II, zaś ulice Skalica i część ul. 3 Maja odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory II i III. Do 15 października 2017 roku każdy z Wykonawców, którzy będą realizować przedmiot zamówienia w danym sektorze zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarstniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia akcji zimowej. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty uwzględniając w szczególności górski charakter terenu, na którym są zlokalizowane są drogi przewidziane do zimowego utrzymania. 
II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 1. dla części nr 1 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zimowe utrzymanie dróg), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 35.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 20.000,00 zł 2. dla części nr 2 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zimowe utrzymanie dróg), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 20.000,00 zł 3. dla części nr 3 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zimowe utrzymanie dróg), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 45.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 20.000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. dla części nr 1 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia: następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz pracownikami: - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 3 sztuki, - Pojazd typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: minimum 1 sztuka, - Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka, - Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka, - Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka, - Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: minimum 1 sztuka, - Płotki przeciwśniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 2000 mb drogi, - Pracownicy fizyczni przewidziani do odśnieżania ręcznego: minimum 3 osoby, - Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania – 1 osoba. 2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 35.000,00 zł brutto za pojedynczy sezon zimowego utrzymania dróg i chodników, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonane należycie. Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2. dla części nr 2 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia: następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz pracownikami: - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 5 sztuk, - Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka, - Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka, - Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150kg: minimum 2 sztuki, - Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka, - Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: minimum 1 sztuka, - Płotki przeciwśniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi, - Pracownicy fizyczni przewidziani do odśnieżania ręcznego: minimum 6 osób, - Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania – 1 osoba 2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto za pojedynczy sezon zimowego utrzymania dróg i chodników, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonane należycie. Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3. dla części nr 3 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia: następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz pracownikami: - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 2 sztuki, - Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 1 sztuka, - Pojazd z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub inny równoważny o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: minimum 1 sztuka, - Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4000 litrów : minimum 1 sztuka, - Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka - Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka, - Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka, - Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: minimum 1 sztuka, - Płotki przeciwśniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi, - Pracownicy fizyczni przewidziani do odśnieżania ręcznego: minimum 3 osoby, - Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania – 1 osoba. 2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto za pojedynczy sezon zimowego utrzymania dróg i chodników, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonane należycie. Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji : Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana) - według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 4. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ. 5. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 6. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium na część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. Formularz cenowy na część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Informacja na temat wadium 
Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: a) 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – na część nr 1 zamówienia, b) 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) – na część nr 2 zamówienia, c) 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) – na część nr 3 zamówienia, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Wadium – Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018 – część nr 1 lub nr 2 lub nr 3. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta Ustroń. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”] 9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Wysokość kary umownej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do prowadzenia akcji zi

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT. 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.). 3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-08-18, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 80 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 30 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 30 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 100 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 1 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1A do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 1 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 390 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 155 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 145 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 20 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 15 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 10 mh, - odśnieżanie ręczne: 495 rh Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Wysokość kary umownej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do prowadzenia akcji zi

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 50 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 200 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 2 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1B do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1190 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 245 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500kg z pługiem i posyparką: 350 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 20 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 15 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 15 mh, - odśnieżanie ręczne: 1290 rh Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Wysokość kary umownej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do prowadzenia akcji zi

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka w następujących ilościach: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 20 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 mh - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 40 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 20 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 1 mh, - odśnieżanie ręczne: 100 rh Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 3 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1C do SIWZ. UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 3 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 590 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 145 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 20 mh - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 195 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 145 mh, - odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 20 mh - odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 15 km - załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: 15 mh, - odśnieżanie ręczne: 800 rh 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Wysokość kary umownej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do prowadzenia akcji zi

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 


 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2017 – 2018
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.08.2017 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.11.2017 14:51 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.11.2017 14:51 Dodano załącznik "ZP.272.1.24.2017.CZ1_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
09.11.2017 14:51 Dodano załącznik "ZP.272.1.24.2017.CZ2_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
09.11.2017 14:51 Dodano załącznik "ZP.272.1.24.2017.CZ3_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
29.08.2017 10:26 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
29.08.2017 10:26 Dodano załącznik
"ZP.271.1.24.2017_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"

(Józef Kuczera)
18.08.2017 13:09 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
18.08.2017 13:09 Dodano załącznik
"ZP.271.1.24.2017_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pd
f"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:13 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
10.08.2017 11:12 Dodano załącznik "ZP.272.1.24.2017 - Załącznik nr
7C.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:12 Dodano załącznik "ZP.272.1.24.2017 - Załącznik nr
7B.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:12 Dodano załącznik "ZP.272.1.24.2017 - Załącznik nr
7A.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:11 Dodano załącznik "ZP.271.1.24.2017 - Załączniki nr
2,3,5,6,8,9 do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:11 Dodano załącznik "ZP.271.1.24.2017 -
Załącznik_nr_1C_do_SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:10 Dodano załącznik "ZP.271.1.24.2017 -
Załącznik_nr_1B_do_SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:10 Dodano załącznik "ZP.271.1.24.2017 -
Załącznik_nr_1A_do_SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:10 Dodano załącznik "ZP.271.1.24.2017 - Załącznik nr 4 do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:10 Dodano załącznik "ZP.271.1.24.2017 - SIWZ.pdf"
(Józef Kuczera)
10.08.2017 11:10 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)