Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.70.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch siłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta:

 1. przy ul. M. Konopnickiej na Osiedlu Centrum – działki nr 388/43, 388/40, 383/11, 383/9, obręb Ustroń,
 2. przy ul. A. Brody na Osiedlu Manhattan – działka nr 1102/6, obręb Ustroń.

 

Budowa siłowni zewnętrznych przewiduje ustawienie urządzeń, a także ławek parkowych. Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje wykonania podbudowy oraz wykonania nawierzchni z kostki brukowej pod urządzeniami (utwardzenia pod urządzeniami).

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

1) Osiedle Manhattan – działka nr 1102/6:

 1. wytyczenie geodezyjne projektowanych prac,
 2. wytyczenie fundamentów i montaż kotew zgodnie z technologia producenta,
 3. dostawa i montaż pięciu urządzeń siłowych typu: orbitrek, podnosiciel nóg, jeździec, rowerek, wioślarz,
 4. dostawę i montaż wraz z fundamentowaniem elementu małej architektury – ławka parkowa,
 5. uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac.

Teren jest częściowo zagospodarowany jako plac zabaw dla dzieci. W pobliżu terenu znajdują się ścieżki, drabinki do wspinania starego typu, huśtawki oraz piaskownica. Teren na którym mają stanąć urządzenia siłowni zewnętrznej jest płaski i porośnięty trawą.

 

2) Osiedle Centrum – działki nr 388/43, 388/40, 383/11, 383/9:

 1. - wytyczenie geodezyjne projektowanych prac,
 2. wytyczenie fundamentów i montaż kotew zgodnie z technologia producenta,
 3. dostawa i montaż pięciu urządzeń siłowych typu orbitrek, podnosiciel nóg, jeździec, rowerek, wioślarz,
 4. dostawę i montaż wraz z fundamentowaniem elementu małej architektury – ławka parkowa,
 5. uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac.

Teren, na którym projektowana jest siłownia to obecnie płaski obszar zieleni porośnięty trawą. Wokół miejsca na którym na powstać siłownia zewnętrzna znajdują się ścieżki, ogrodzony plac zabaw z drewnianymi drabinami do wspinania, zjeżdżalnią oraz piaskownicą.

Kolorystyka poszczególnych urządzeń siłowni zewnętrznych musi być zgodna z wizualizacją lub uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

 

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy oraz opis urządzeń siłowni zewnętrznych i elementów małej architektury (ławki) zawarty został w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót (które mają charakter pomocniczy przy wycenie oferty). W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie urządzeń siłowych wykonanych ze stali nierdzewnej, lecz Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń siłowych z stali ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie malowanej proszkowo.

 

Zastosowane urządzenia siłowni zewnętrznych muszą być zgodne z normami PN-EN 16630:2015 i DIN 79000:2012. W trakcie realizacji ww. prac związanych z budową siłowni zewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia całego terenu budowy.

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 40 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Joanna Pietrzyk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Gwarancja na przedmiot umowy:  minimum 60 miesięcy

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.70.2017 – Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.08.2017 r. do godz. 14:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. Cena ofertowa 90 pkt
 2. Gwarancja                        10 pkt
 1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

Ad a)           Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  ------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.

 

Ad b)            Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 60 miesięcy,

 • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 60 miesięcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
 • Za każde wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy wykonawca uzyskuje dodatkowo 2 punkty.
 • Za 90 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 10 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 60 miesięcy, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Ustroń, dn. 11.08.2017 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa siłowni zewnętrznych w Ustroniu na osiedlach Centrum i Manhattan w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych od juniora do seniora dla Osiedli Centrum i Manhattan” jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2017 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.09.2017 14:11 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
25.09.2017 14:11 Dodano załącznik "ZP.272.3.70.2017_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2017 14:31 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.08.2017 14:31 Dodano załącznik
"ZP.271.3.70.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:46 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
11.08.2017 14:45 Dodano załącznik "Manhatan - Uzgodnienie Spółdzielnia
Zacisze.jpg"

(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:45 Dodano załącznik "Manhatan - Rys nr 2.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:45 Dodano załącznik "Manhatan - Rys nr 1.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:44 Dodano załącznik "Manhatan - Przedmiar.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:44 Dodano załącznik "Manhatan - opis6.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:44 Dodano załącznik "Manhatan - opis5.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:43 Dodano załącznik "Manhatan - opis4.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:43 Dodano załącznik "Manhatan - opis3.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:43 Dodano załącznik "Manhatan - opis2.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:43 Dodano załącznik "Manhatan - opis1.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:43 Dodano załącznik "Manhatan - BIOZ3.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:42 Dodano załącznik "Manhatan - BIOZ2.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:42 Dodano załącznik "Manhatan - BIOZ1.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:42 Dodano załącznik "Manhatan - Uzgodnienie WZC.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:41 Dodano załącznik "Manhatan - Uzgodnienie Gazownia.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:41 Dodano załącznik "Manhatan - Uzgodnienia GAZOWNIA.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - Uzgodnienie TAURON1.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - Rys nr 2.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - Rys nr 1.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - Przedmiar.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - opis9.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - opis8.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - opis7.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:40 Dodano załącznik "Centrum - opis6.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - opis5.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - opis4.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - opis3.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - opis2.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - opis1.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - Uzgodnienie SPÓŁDZIELNIA
ZACISZE.jpg"

(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - Uzgodnienie ORANGE.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:39 Dodano załącznik "Centrum - Uzgodnienia TAURON2.jpg"
(Józef Kuczera)
11.08.2017 14:38 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)