Modernizacja ścieżek spacerowych w Ustroniu Jaszowcu wraz z naprawą schodów terenowych betonowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.76.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja ścieżek spacerowych w Ustroniu Jaszowcu wraz z naprawą schodów terenowych betonowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na modernizacji ścieżek spacerowych w Ustroniu Jaszowcu wraz z naprawą schodów terenowych betonowych na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”.

Ścieżki spacerowe przewidziane od modernizacji zlokalizowane są na terenie parceli nr 4086/33, obręb Ustroń, zaś schody terenowe na parceli nr 4127/6, obręb Ustroń.

Zakres zadania obejmuje:

 1. wykonanie prac pomiarowych,
 2. rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki,
 3. wykonanie korytowania pod nawierzchnie,
 4. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 466.00 m2
 5. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. średnia 10·cm wraz z wyrównaniem istniejącego podłoża,
 6. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20·cm,
 7. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - 466.00 m2,
 8. wykonanie oporników betonowych wraz z wykonaniem ław - ława betonowa C16/20 - 330 m,
 9. naprawa schodów terenowych betonowych (oczyszczenie, usunięcie pod ciśnieniem kruchych elementów betonu, naprawa powierzchni dostępnymi środkami np. Sika lub innymi o tych samych parametrach lub lepszych,
 10. naprawa poręczy stalowej,
 11. wykonanie balustrady schodowej - rura Ø 48 mm, słupki rura Ø 63 mm, osadzone w fundamencie z betonu C16/20 lub zabetonowane w co 3 stopniu. Balustrada ocynkowana i malowana proszkowo – 19 m,
 12. wykonanie humusowania i trawników – 420 m2,
 13. oczyszczenie i naprawa istniejących korytek betonowych - 260 m,

Do realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykorzystać typowe elementy budowlane posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Całość należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w oparciu o dokumentację techniczną oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót (ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Druki wniosków zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

W trakcie realizacji ww. prac związanych z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia całego terenu budowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Joanna Pietrzyk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.76.2017 – Modernizacja ścieżek spacerowych w Ustroniu Jaszowcu wraz z naprawą schodów terenowych betonowych

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 31.08.2017 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja ścieżek spacerowych w Ustroniu Jaszowcu wraz z naprawą schodów terenowych betonowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2017 12:31