Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.79.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na modernizacji parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

 

Zakres zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni parkingu betonowych płyt ażurowych, ułożenie krawężników na ławie betonowej, wykonanie odwodnienia oraz robót towarzyszących.

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Jarosław Urbanowicz

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 1 miesięca od dnia zawarcia umowy

Gwarancja na przedmiot umowy: 3 lata

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.79.2017 – Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 04.10.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

w z. Burmistrza

 

Ireneusz Staniek

Sekretarz Miasta

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 26.09.2017

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2017 14:20