Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.80.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

  1. wymianę rur instalacji centralnego ogrzewania (montaż nowych rur instalacyjnych),
  2. częściową wymianę i uzupełnienie grzejników (montaż nowych grzejników stalowych wyposażonych w zawory termostatyczne i zawory zwrotne),
  3. wykonanie robót towarzyszących (przekucia i tynki),

 

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót (ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty).

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Sławomir Bąk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.80.2017 – Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc=Cn/Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 06.10.2017 r

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2017 14:09