Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.82.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego nadbudowy, zmiany konstrukcji dachu, adaptacji poddasza, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, zmiany konstrukcji dachu i przebudowy budynku gospodarczego wraz z układem komunikacyjnym i przyłączami mediów, zlokalizowanych na działce nr 445/4, obręb Nierodzim przy ul. Łącznej 58 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt”.
 2. Założenia projektowe:
 1. budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (parter i poddasze użytkowe), niepodpiwniczony, 5-7 lokali mieszkalnych, gabaryty budynku bez zmian nie licząc docieplenia oraz możliwej nadbudowy przybudówki od strony północnej,
 2. budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego dla każdego lokalu w budynku mieszkalnym,
 3. zapewnienie minimum jednego miejsca postojowego dla każdego lokalu mieszkalnego na przedmiotowym terenie,
 4. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy zgodnie z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
 5. budynek zostanie wyposażony w następujące przyłącza i instalacje:
 1. elektryczną i oświetlenia terenu,
 2. odgromową,
 3. antenową do odbioru telewizji cyfrowej,
 4. telekomunikacyjną (bez przyłącza),
 5. wodno-kanalizacyjną,
 6. gazową,
 7. centralnego ogrzewania (etażowe gazowe, ewentualnie kotłownia centralna),
 8. odprowadzenia wód opadowych.
 1. Zakres zamówienia obejmuje:

1)      opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przedmiotowych budynków (architektura + konstrukcja) oraz projekty branżowe,

2)      opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla wszystkich branż wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,

3)      opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż,

4)      opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

5)      uzyskanie uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz i pozwoleń w zakresie obowiązujących przepisów niezbędnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę,

6)      złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym,

7)      nadzór autorski nad realizacją zadania.

 1. Szczegółowość projektów budowlano-wykonawczych ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty budowlano-wykonawcze – po pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz DWG o wielkości mniejszej niż 5MB).
 3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (t.j.Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 6. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.
 7. Dokumentacja projektowa musi być kompletna dla realizacji procesu budowlanego w rozumieniu obowiązujących przepisów na dzień jej przekazania zamawiającemu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań, decyzji, map do celów projektowych i innych niezbędnych opracowań. Teren inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania natomiast Zamawiający posiada wydaną decyzję określającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
 8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 15.12.2017 r do przedstawienia Zamawiającemu projektu koncepcyjnego budynku w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF celem zatwierdzenia
 9. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym w tym ilość, wielkość i wyposażenie lokali, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 10. Opracowana dokumentacja powinna zawierać wytyczne Banku Gospodarstwa Krajowego do pozyskania odpowiednich funduszy oraz być zgodna z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego uwzględniając minimalną powierzchnię przypadającą na jednego członka gospodarstwa domowego.
 11. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca - jednostka projektowa zobowiązuje się w szczególności do:

1)      Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z kompleksowym opracowaniem projektowym,

2)      wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnego uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

3)      uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

4)      czuwania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

5)      udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (w przypadku takiej konieczności),

6)      w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowania parametry tych materiałów i urządzeń,

7)      oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

8)      udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych obiektu,

9)      udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowych w czasie wykonywania robót budowlanych potwierdzających zgodę wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

a)      zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b)      rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują.

 

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Dorota Fijak, Jarosław Pobożny,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20.02.2018 r. złożenie kompletnej dokumentacji Zamawiającemu z potwierdzeniem złożenia wniosków do zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.82.2017 – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn/Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Ustroń 10.10.2017 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2017 13:55