Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.83.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbudowie oświetlenia w rejonie ulicy Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”

Zakres zamówienia obejmuje:

a)            budowę napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego 21 słupów / 896 m,

b)           montaż opraw oświetleniowych 21 kpl.

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Krzysztof Koszykowski

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

Gwarancja na przedmiot umowy: 36 miesięcy

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.83.2017 – Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt

 

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2017 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.11.2017 13:30 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
07.11.2017 13:30 Dodano załącznik "ZP.272.3.83.2017_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
23.10.2017 12:12 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
23.10.2017 12:12 Dodano załącznik
"ZP.271.3.83.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

(Józef Kuczera)
12.10.2017 12:03 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:54 Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie
drogowym - mapa 17.08.2017.pdf"

(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:54 Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie
drogowym - mapa ark 1.pdf"

(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:53 Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie
drogowym - mapa ark 2.pdf"

(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:43 Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie
drogowym - pismo 17.08.2017.pdf"

(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:43 Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie
drogowym - pismo.pdf"

(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:42 Dodano załącznik "Lasy Państwowe - uzg proj decyzji.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:42 Dodano załącznik "Zarząd Powiatu Cieszyńskiego - uzg
proj decyzji.pdf"

(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:42 Dodano załącznik "Zestawienie materiałów.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:42 Dodano załącznik "WP - ul. Jelenica (1).pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:42 Dodano załącznik "WP - ul. Jelenica - 2.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:41 Dodano załącznik "uzgodnienie Tauron - pismo.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:41 Dodano załącznik "uzgodnienie Tauron - pieczątka.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:41 Dodano załącznik "specyfikacja ul. Jelenica.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:41 Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:40 Dodano załącznik "opis techniczny - JELENICA.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:40 Dodano załącznik "obliczenia spadek napięcia+.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:40 Dodano załącznik "obliczenia przeciążenie.pdf"
(Józef Kuczera)
12.10.2017 11:40 Dodano załącznik "E-05.pdf" (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:40 Dodano załącznik "E-04_2.pdf" (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:40 Dodano załącznik "E-04_1.pdf" (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:40 Dodano załącznik "E-03.pdf" (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:39 Dodano załącznik "E-02_2.pdf" (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:39 Dodano załącznik "E-02_1.pdf" (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:39 Dodano załącznik "E-01.pdf" (Józef Kuczera)
12.10.2017 11:37 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)