wersja do wydruku Marcin Chmiel 25.08.2011 11:25

Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania KryzysowegoZADANIA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

1.       prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

2.       prowadzenie ewidencji ludności,

3.       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i  wymeldowania,

4.       prowadzenie kart osobowych mieszkańców i współpraca z Rządowym Centrum Informatycznym (PESEL),

 

ZGROMADZENIA

5.       wydawanie zezwoleń na zgromadzenia,

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, STRAŻE POŻARNE

6.       współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,

7.       koordynacja zadań gminy przewidzianych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,

 

SPRAWY WOJSKOWE

8.   przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

9.   prowadzenie ewidencji poborowych, którzy zgłosili się do poboru oraz wykazu poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

10.   przyjmowanie i kompletowanie podań o przedterminowe zwolnienie żołnierza
z zasadniczej służby wojskowej z tytułu uznania go za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i wydawanie decyzji w tym przedmiocie,

11.   przyjmowanie i kompletowanie podań o udzielenie poborowym odroczenia z tytułu sprawowania opieki nad członkami rodziny oraz wydawanie decyzji w tym przedmiocie,

 

SPRAWY OBRONNE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA,ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

12.   prowadzenie prac planistycznych w zakresie:

a)   pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa;

b)    zarządzania kryzysowego;

c)   obrony cywilnej.

13.   wykonywanie wszelkich zadań przewidzianych przepisami prawa dla szczebla gminnego w zakresie:

a) spraw obronnych, w tym:

- planowania operacyjnego;

- przygotowania systemu kierowania obroną państwa;

- wsparcia mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP (akcja kurierska);

- zabezpieczenie potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz obrony;

- prowadzenia szkoleń obronnych;

- prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych

- wsparcia wojsk sojuszniczych (HNS)

- przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

b) zarządzania kryzysowego, w tym:

- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta Ustroń;

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;

- organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie zarządzania kryzysowego;

- zapobieganie, przeciwdziałanie, usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym i współpraca w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

- organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

- obsługa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

- obsługa prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

c) obrony cywilnej w ramach kompetencji Szefa Obrony Cywilnej Miasta Ustroń;


KANCELARIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

14.   prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

15.   współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

16.   koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki zjawisk patologii społecznej,


WYBORY i REFERENDA

17. przeprowadzenie i organizacja wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów,

18.  prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

19.   sporządzanie spisu wyborców,


SPISY POWSZECHNE

20. przygotowanie i przeprowadzenie spisów powszechnych ludności

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Marcin Chmiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2011 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż