Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2014 12:34 Zarządzenie nr 253/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
20.10.2014 14:44 250/2014 Zarządzenie nr 250/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
15.10.2014 11:50 ZARZĄDZENIE NR 233/2014 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ z dnia 15 października 2014 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
29.09.2014 08:02 219/2014 Zarządzenie nr 219/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczacych uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
03.09.2014 10:49 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”
01.07.2014 11:57 Zarządzenie nr 155/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podania do poblicznej wiadomości informacji dotyczących projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegajacych na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
12.06.2014 13:25 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego - w dniach od 12 czerwca 2014 r. do 20 czerwca 2014 r. odbędą się konsultacje z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczące projektu aktu prawa miejscowego w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustroń .
11.06.2014 12:43 Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
30.04.2014 09:19 OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego
17.12.2013 15:57 275/2013 Zarządzenie nr 275/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Strategii Miasta Ustroń na lata 2013 - 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna