Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2017 10:57 271/2017 Zarządzenie nr 271/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
21.09.2017 10:55 270/2017 Zarządzenie nr 270/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
21.09.2017 10:54 269/2017 Zarządzenie nr 269/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
21.09.2017 10:52 268/2017 Zarządzenie nr 268/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
21.09.2017 10:49 267/2017 Zarządzenie nr 267/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2017/2018
21.09.2017 10:46 266/2017 Zarządzenie nr 266/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
21.09.2017 10:43 265/2017 Zarządzenie nr 265/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących wprowadzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020
21.09.2017 10:40 264/2017 Zarządzenie nr 264/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
21.09.2017 10:38 263/2017 Zarządzenie nr 263/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
21.09.2017 10:36 262/2017 Zarządzenie nr 262/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny

1 2 3 4 5 6 następna