Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2018 10:40 XXXV/450/2018 UCHWAŁA NR XXXV/450/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018 r.”
29.03.2018 10:39 XXXV/449/2018 UCHWAŁA NR XXXV/449/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
29.03.2018 10:35 XXXV/448/2018 UCHWAŁA NR XXXV/448/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń do roku 2020
29.03.2018 10:34 XXXV/447/2018 UCHWAŁA NR XXXV/447/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
29.03.2018 10:33 XXXV/446/2018 UCHWAŁA NR XXXV/446/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
29.03.2018 10:31 XXXV/445/2018 UCHWAŁA NR XXXV/445/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
29.03.2018 10:30 XXXV/444/2018 UCHWAŁA NR XXXV/444/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
29.03.2018 09:28 XXXV/443/2018 UCHWAŁA NR XXXV/443/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
29.03.2018 09:27 XXXV/442/2018 UCHWAŁA NR XXXV/442/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"
29.03.2018 09:26 XXXV/441/2018 UCHWAŁA NR XXXV/441/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

1 2 3 4 następna