Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2017 09:53 148/2017 Zarządzenie nr 148/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
18.05.2017 09:46 147/2017 Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
18.05.2017 09:35 146/2017 Zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
12.05.2017 09:17 145/2017 Zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 5 w Ustroniu
12.05.2017 09:14 144/2017 Zarządzenie nr 144/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w ustrońskich placówkach oświatowych
12.05.2017 09:07 143/2017 Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie informacji dotyczącej planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ustroń obowiązujących od 1 września 2017 r.
12.05.2017 09:03 142/2017 Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń
12.05.2017 08:59 141/2017 Zarządzenie nr 141/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń
12.05.2017 08:52 140/2017 Zarządzenie nr 140/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
12.05.2017 08:46 139/2017 Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji

1 2 3 4 5 6 następna