Rejestr zmian w biuletynie

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2015/2016 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2016/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2015/2016 - ważne wydarzenia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan lekcji i przerw w SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna szkoły - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestaw podręcznków - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Koncepcja pracy szkoły na lata 2017 - 2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program wychowawczo - profilaktyczny - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 8-2017 - ws. obrotu bezgotówkowego w stołówce szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7 - 2017 ws. zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6-2017 w sprawie dopuszczenia podręczników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5-2017 w sprawie dopuszczenia programów nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 2 - 2017 w sprawie Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2017-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 4 - 2017 w sprawie wprowadzenia Procedury ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 3 - 2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej rok szkolny 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 2 - 2017 w sprawie Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1a-2017 ws. wprowadzenia do stosowania instrukcji kasowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 1-2017 - zaliczka na art. żywnościowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.32.2017_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.27.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.80.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.78.2017_Umowa.pdf"

13.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Program Wychowawczo-Profilaktyczny w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4 w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz innych planów pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2 w sprawie zaopiniowania organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1 w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 19 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2016/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2013/2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2011/2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Szkoły w roku szkolnym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXX/354/2017 z dnia 28.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXX/354/2017 z dnia 28.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11.10.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11.10.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 11.10.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacjispołecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawieprojektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 316/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11.10.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja parkingu przy ul. Konopnickiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.79.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11.10.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 313/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11.10.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXX/356/2017 z dnia 28.09.2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Mieszkaniowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Mieszkaniowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 310/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 309/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 201712018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 308/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 307/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 307/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie drogowym - mapa 17.08.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie drogowym - mapa ark 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie drogowym - mapa ark 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 306/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie drogowym - pismo 17.08.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Burmistrz Miasta Ustroń- uzg w pasie drogowym - pismo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lasy Państwowe - uzg proj decyzji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarząd Powiatu Cieszyńskiego - uzg projdecyzji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie materiałów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WP - ul. Jelenica (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WP - ul. Jelenica - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzgodnienie Tauron - pismo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzgodnienie Tauron - pieczątka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja ul. Jelenica.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opis techniczny - JELENICA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obliczenia spadek napięcia+.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obliczenia przeciążenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-05.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-04_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-04_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-03.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-02_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-02_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "E-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia w rejonie ul. Jelenica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.80.2017_Pytania i odpowiedzi.pdf"

11.10.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXX/354/2017 z dnia 28.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIX/2017 z Sesji Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Osiedla Ustroń Górny - kadencja 2015 - 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXX/356/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXX/354/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna