Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/314/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wniesienia skargi na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/313/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian projektu ustawy ochrony środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/312/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/311/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/310/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/309/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/308/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/307/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/306/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wraz z budową odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.29.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/305/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko - Białej na realizację zadania - prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/303/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/302/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/301/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/300/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/299/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/298/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/297/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVI/296/2017 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej – II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.06.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa – II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa – II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.05.2017_Umowa.pdf"

08.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu do Urzędu Miasta Ustroń uzgodnień z organami wspóldziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Burmistrza Miasta Ustroń o wywieszonych na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń wykazach dotyczących gminnych nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.22.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 92/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 91/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przesyłu na gruncie gminnym
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o miejscu i terminie planowanego zgromadzenia 9.04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie zatrudnienia kierowców i osobistegowykonywania transportu"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dobrej reputacji"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pojazdów zgłaszanych do licencji taksi"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie licencji taksi"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zmianę licencji taksi
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie licencji taksi
Dotyczy dokumentu:
WNIOSKI LICENCJA TAXI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie o niekaralności
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o zamiarze zatrudniania i wykonywaniaosobiście działalności taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie przedsiebiorcy o dobrejreputacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pojazdów do licencji taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
UDZIELENIE LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lic. taksi.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o zamiarze zatrudniania i wykonywaniaosobiście działalności taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie przedsiebiorcy o dobrejreputacji.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz pojazdów do licencji taksi.docx"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA LICENCJI TAXI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o zmiane lic. taksi.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 6 w Ustroniu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 6 w Ustroniu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji na jednego ucznia w Gimnazjum dla Młodzieży w Ustroniu prowadzonym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Jubileusz 25-lecia TRS "Siła" Ustroń"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na kwiecień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa boisk z parkingiem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – etap III końcowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.11.2017 - BZP - Ogłoszenie o zmianieogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.10.2017_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w części dydaktyczno-sportowej i biurowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.10.2017 - BZP - Ogłoszenie o zmianieogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2017_Zmiana_treści_SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.09.2017 - BZP - Ogłoszenie o zmianieogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 91/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 31 marca 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia nr 51/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 2 marca 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta Ustroń zdnia 2 marca 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja fontanny na rynku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja fontanny na rynku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.33.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont odwodnienia drogi ul. Bernadka w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont odwodnienia drogi ul. Bernadka w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.34.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu PERFECT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej – budowa siłowni plenerowej park street workout Poniwiec w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej – budowa siłowni plenerowej park street workout Poniwiec w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.31.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie "Jaszowiec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacje o wyniku naboru 2_2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UM Ustroń telefony i email na dzień 04.04.2017"
Dotyczy dokumentu:
Telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UM Ustroń telefony i email na dzień 04.04.2017."
Dotyczy dokumentu:
Adres, telefony i adresy email Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Telefony Urzędu Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Telefony i adresy e-mail Urzędu Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.39.2017_Dokumentacja_konkursowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZP.271.3.39.2017_Dokumentacja_konkursowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SPECYFIKACJA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.01.16_Pozwolnie Wodnoprawne_PompowniaKD_Ustron_MS_Curie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.02.24_BRAK SPRZECIWU ORGANU NA ZGŁOSZENIEROBÓT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ A - PROJEKTBUDOWLANO-WYKONAWCZY_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIA KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ B - STWiORB_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIAKD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CZĘŚĆ D - OPERATWODNOPRAWNY_USTROŃ_M.S.CURIE_POMPOWNIA KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem – „Szkoła 2.0” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem – „Szkoła 2.0” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP5.ZP.271.3.01.2017_Załącznik_nr_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń wraz z wyposażeniem – „Szkoła 2.0” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P6.ZP.271.3.01.2017-Załącznik nr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – „Zabawy z uśmiechem” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie koncertu zespołu PERFECT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zorganizowanie autorskiego spektaklu kabaretowego w wykonaniu: KABARETU NOWAKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna