Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniudecyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie nie likwidowania usług Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie pozostawienia Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącegoprojektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

22.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 100/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 99/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 98/2016 z dnia 31 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
oświadczenie majątkowe - Joanna Szczotka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe J.Szczotka.pdf
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Romana Brzoza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie majątkowe R.Brzoza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Romana Brzoza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie majątkowe R.Brzoza.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieutworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych wUstroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumieniadotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie opłaty za wpis dorejestru żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości izasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotówprowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennychopiekunów na terenie Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia MiejskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałania Narkomanii na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powierzenia BurmistrzowiMiasta Ustroń uprawnienia do ustalenia wysokości opłat zaudostępniony pokarm dla ptaków"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zazbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnieniaz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany przebieguistniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przystąpienia dosporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od środków transportowych na rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wzorówformularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatekrolny i podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia inkasa orazokreślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatkuod nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznymzobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na2017 rok
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń owpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniudecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 334/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 333/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 332/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 331/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na trerenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 330/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 329/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 328/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 327/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 326/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 325/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 325/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 325/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 325/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 324/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 323/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o wyniku konkursu .doc
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyniku konkursu .doc"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 97/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 96/2016 z dnia 17 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 95/2016 z dnia 10 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 94/2016 z dnia 3 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 26 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PP_kwestionariusz_kandydat.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 20 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 21/2016 z dnia 23 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 27 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania członków szkolnej komisji konkursowej Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania członków szkolnej komisji konkursowej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr 6 w sprawie powołania członków szkolnej komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5 2016 w sprawie Regulaminu usprawiedliwiania nieobecności ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2016 z dnia 13 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4 2016 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3 2016 w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2 2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2016 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1 2016 w sprawie wysokości stałej zaliczki na bieżące wydatki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 2015 w sprawie Powołania członków szkolnej komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania wydarzenia kulturalno-oświatowego "Noc w Szkole"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania wydarzenia kulturalno-oświatowego "Noc w Szkole"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Budżetowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta oświadczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik korekta oświadczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "korekta ośwaidczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf" na "korekta oświadczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
pierwsze oświadczenie majątkowe - Katarzyna Burzyńska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta ośwaidczenia majątkowego -K.Burzyńska.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna