Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochtony Środowiska w Katowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej "Czantoria"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej "Czantoria"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej "Czantoria"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Umowa o swiadczenie usłgi ochrony.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej "Czantoria"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy - załacznik A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej "Czantoria"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instrukcja konkursowa dla wykonawców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawiezatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programuwspółpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi orazpodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie upoważnienia KierownikaMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu do prowadzeniapostępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiastaUstroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieuchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości wdrodze kupna"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody naustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowieniasłużebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawki opłaty uzdrowiskowej"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatkurolnego w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku odnieruchomości w 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.32.2017_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Daszyńskiego 52 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy ul. Daszyńskiego 52 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.81.2017_Unieważnienie_postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 327/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2018 r. na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 326/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w placówce oświatowej na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 325/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmiany rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 322/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 321/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 321/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 320/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 319/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 318/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 317/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 317/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 317/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 317/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 316/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 316/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 316/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 316/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 315/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 315/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 315/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 315/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 314/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 313/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 313/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 313/2017 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 313/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 312/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 312/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 312/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 311/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 311/2017Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 311/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2017 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzcji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wpłynięciu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Rb-Z III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S III kwartał 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie dni wolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9 - 2017 w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej - zanonimizowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9 -2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/2017/2018 ws. przyjęcia Planu finansowego Szkoły na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2017/2018 ws. przyjęcia "Koncepcji pracy szkoły na lata 2017-2022"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 3/2017/2018 ws. organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/2017/2018 ws. zatwierdzenia Planu pracy Szkoły na rok 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1/2017/2018 ws. wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom Nagrody Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2015/2016 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2016/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2015/2016 - ważne wydarzenia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan lekcji i przerw w SP2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna szkoły - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestaw podręcznków - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Koncepcja pracy szkoły na lata 2017 - 2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program wychowawczo - profilaktyczny - rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 8-2017 - ws. obrotu bezgotówkowego w stołówce szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7 - 2017 ws. zasad korzystania ze stołówki szkolnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6-2017 w sprawie dopuszczenia podręczników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5-2017 w sprawie dopuszczenia programów nauczania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 2 - 2017 w sprawie Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2017-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 4 - 2017 w sprawie wprowadzenia Procedury ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 3 - 2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej rok szkolny 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 2 - 2017 w sprawie Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2017-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1a-2017 ws. wprowadzenia do stosowania instrukcji kasowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE 1-2017 - zaliczka na art. żywnościowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Dodano załącznik"ZP.271.1.32.2017_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa oświetlenia ul. Andrzeja Brody w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.27.2017_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.271.3.80.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.78.2017_Umowa.pdf"

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna