Rejestr zmian w biuletynie

02.12.2016

Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 4 Wzór oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - Porządek obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - Listy obecności"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXII/2016 z Sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/264/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/263/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Jednostce Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/262/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zapewnienia nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/259/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za udostępniony pokarm dla ptaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 592119 S ul. Spokojnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIII/250/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura antymobbingowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura antymobbingowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 12 w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10 w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9 w sprawie zaopiniowania Procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8 w sprawie zaopiniowania Procedury antymobbingowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 7 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6 w sprawie Regulaminu Rady Pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.1.28.2016_ Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa na wykonanie koncepcji Scieżki........pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik umowa na wykonanie koncepcji Scieżki........docx
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 2 Ogłoszenie - Ścieżka....pdf"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał. 2 Ogłoszenie - Ścieżka....docx
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "umowa na wykonanie koncepcji Scieżki........docx"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 3 Instrukcja konkursowa - Ścieżka....docx"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2a - Ścieżka....docx"
Dotyczy dokumentu:
konkurs na opracow.koncepcji architekt.pn. „Ścieżka w koronach drzew"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na grudzień 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/7/2016 z dnia 29.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustroń w Wydziale Finansowym - Referacie Podatkowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/252/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym,łacznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załacznik do Zarządzenia nr 354/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń"
Dotyczy dokumentu:
Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 29.11.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie WZÓR nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta na realizację programu zdrowotnego WZÓR nr1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie merytoryczno finansowe WZÓR Nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie WZÓR nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ramowy wzór umowy WZÓR nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 350 z dnia 30 listopada 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SR.8010.00006.2016 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona bezdomnych zwierząt oraz unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.124.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G1.ZP.271.3.02.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń_Stawowa_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01 Położenie_Ustroń_Stawowa_ponś.png"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń_Stawowa_Uzasad SOOŚ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustroń_Stawowa_Podsumowanie SOOŚ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP Stawowa_Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Śląskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP Stawowa_Uchwała XXI 235 2016 z 29.09.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja roku szkolnego 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura organizacyjna SP2 - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klasy VI - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klas I - V - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program wychowawczy - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej - rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Profilaktyki SP2 - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program Wychowawczy - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klas III, V i VI - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podręczników dla klas I, II i IV - rok szkolny 2015/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 344/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych w palcówkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 343/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 343/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXI/237/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 342/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 341/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 341/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarządzenia nr 341/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 341/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 340/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 340/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 340/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 340/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 339/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wartości nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 338/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 338/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia nr 338/2016 BurmistrzaMiasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 338/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 337/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sparwie instrukcji w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Miasta i jednostki Urzędu Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 336/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 335/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 335/2016Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 335/2016 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2016 w zakresie dotacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 26/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25/2016 z dnia 19 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2016 z dnia 5 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Cieszyńskiego WB-MB 7331/12/2016 z dnia 07.11.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik"G2.ZP.271.3.01.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/2016/2017 ws. przyjęcia projektu planu finansowego szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 3/2016/2017 ws. zatwierdzenia Planu pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/2016/2017 ws. dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nagrody Burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1/2016/2017 ws. zmian w Statucie szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 18/2015/2016 ws. ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17/2015/2016 ws. zatwierdzenia Szkolengo zestawu programów nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 - 2. strona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 - 2, strona
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/2015/2016 - 2, strona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 15/2015/2016 - 2 strona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 15/2015/2016 ws. wprowadzenia innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwałą nr 15/2015/2016 ws. wprowadzenia innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 14 - w sprawie powołąnia Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13 - w sprawie powołąnia zespołu kasacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12 - w sprawie powołąnia zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołąnia zespołów ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołąnia zespołów ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10 - w sprawie przystąpienia szkoły do projektu "Łowcy naukowych przygód" oraz powołania komisji rekrutacyjnej do projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 9 - w sprawie dopiszczenia do użytku szkolnego programów nauczania na rok szkolny 2016 - 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016 - 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 7 - 2016 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6 - 2016 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela konrtraktowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.80.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZP.272.3.117.2016_Umowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 23/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 22/2016 z dnia 25 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 24/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miasta na listopad 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna