Zarządzenie nr 260/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVll/233/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 póz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 126 ust. 1-4 i art. 89 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 póz. 148 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Ustroń

zarządza

§1.

Ustalić układ wykonawczy do uchwały Rady Miasta Ustroń.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę                                                  197.308

Dział  758      Różne rozliczenia                                                                           191.308

Rozdz. 75802    Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

                           jednostek samorządu terytorialnego                           191.308

§      2750           Środki na uzupełnienie dochodów

                           gmin                                                                        191.308

Dział  921       Kultura i ochrona dziedzictwa

                        narodowego                                                                                    6.000

Rozdz. 92116     Biblioteki                                                                       6.000

§           2020      Dotacja celowa otrzymana z budżetu

                           państwa na zadania bieżące realizowane

                           przez gminę na podstawie porozumień

                           z organami administracji rządowej                               6.000

§2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę :                                                   197.308

Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona

                     środowiska                                                                                          191.308

Rozdz. 90003     Oczyszczanie miast i wsi                                           191.308

 §        4300-1     Zakup usług pozostałych                                            191.308

Dział 921       Kultura i ochrona dziedzictwa

                       narodowego                                                                                       6.000

Rozdz. 92116     Biblioteki                                                                       6.000

§           2550      Dotacja podmiotowa z budżetu dla

                           instytucji kultury                                                           6.000

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                   BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                      Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XVII/233/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:18.01.2005 13:55
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:18.01.2005 13:55