ZARZ ĄDZENIE nr 262/2004
 Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: umorzenia wierzytelności gminy za rok 2000 wraz z odsetkami z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. nr 142 póz. 1591), art.118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 póz.93 z późn.zm.) oraz §1 ust.1 lit.e i ust.4 lit.b uchwały nr Xll/122/99 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 21 października 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miastaz tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Burmistrz Miasta

zarządza

§1.

Umorzyć wierzytelności gminy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w 2000r. Pani Barbary Kłos, w łącznej kwocie 1.592,78 zł w tym:

należność główna za rok 2000                   836,94 zł

odsetki ustawowe                                      755,84 zł

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminy za rok 2000 wraz z odsetkami z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:18.01.2005 15:54
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:18.01.2005 15:54