Zarządzenie nr 264/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

w sprawie:

powołania Komisji Opiniująco-Doradczej  w celu opiniowania wniosków
o dotację na realizację zadania publicznego oraz zatwierdzenia jej regulaminu

 

Na podstawie § 6 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będącego załącznikiem do uchwały Rady Miasta Ustroń nr XXV/208 z dnia 28.10.2004r. w sprawie przyjęcia na rok 2005 programu współpracy Miasta Ustroń z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Burmistrz Miasta Ustroń

zarządza:

 

§ 1

 

1.      Powołać Komisję opiniująco-doradczą której zadaniem będzie opiniowanie wniosków o dotację na realizację zadania publicznego w następującym składzie:

  1. Czesław Gluza                    Naczelnik Wydziału SO,
  2. Barbara Jońca                     Naczelnik Wydziału OSR,
  3. Danuta Koenig                     Wydział OKSiT,
  4. Zdzisław Dziendziel              Kierownik MOPS,
  5. Stanisław Malina                  Przewodniczący Komisji OKSiT
  6. Józef Kurowski                     Przewodniczący Komisji Budżetow i Przestrzegania Prawa,
  7. Marzenna Szczotka            Przewodnicząca Komisji Ochrony, Środowiska Zdrowia,          Rolnictwa i Leśnictwa,
  8. Józef Waszek                     Przewodniczący Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki                                                                             Komunalnej Mieszkaniowej.

2.  Zatwierdzić regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

RADCA PRAWNY                                                                                BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                 Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Opiniująco - Doradczej w celu opiniowania wniosków o dotację na realizację zadania publicznego oraz zatwierdzenia jej regulaminu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:19.01.2005 08:07
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:19.01.2005 08:16