Zarządzenie nr 265/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.26 i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o   rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta

zarządza

§1

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

Pani Klaudia Wasilewska -     przewodnicząca

Pani Monika Grzyb      -          członek

Pani Ewa Hubczyk      -          członek

§2

Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Miasta w Ustroniu - drogą spisu z natury.

§3

Komisja przeprowadzi inwentaryzację w ostatnim dniu roku obrotowego tj. 31.12.2004r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADACA PRAWNY                                                                          BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                               Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:19.01.2005 08:42
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:19.01.2005 08:42