Zarządzenie nr 270/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: wysokości stałej zaliczki dla szkół publicznych na rok 2005 .

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) i w związku z art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. nr 67 póz. 329 z późn. zm.) oraz statutami poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum

Burmistrz Miasta

zarządza

§1

Udzielić szkołom podstawowym nr 1,2,3,5,6 oraz gimnazjum nr 1 i 2 w Ustroniu zaliczek pieniężnych będących w stałym obrocie na okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.06.2005 r. oraz od dnia 20.08.2005 r. do 30.12. 2005 r. w następujących wysokościach:

SP-1 -     3.000 zł (słownie: trzy tysiąc złotych)

SP-2 -     3.000 zł (słownie: trzy tysiąc złotych)

SP-3 -     1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

SP-5 -     1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

SP-6 -     1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Gimnazjum nr 1    -     500 zł (słownie: pięćset złotych)

Gimnazjum nr 2   -     500 zł (słownie: pięćset złotych)

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

RADCA PRAWNY                                                                             BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki dla szkół publicznych na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:19.01.2005 12:51
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:19.01.2005 12:51