Zarządzenie nr 271/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: wysokości pogotowia kasowego na rok 2005 .

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst Jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta

zarządza

§1

Ustalić w kasie Urzędu Miasta Ustroń pogotowie kasowe na rok 2005 w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                     Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:19.01.2005 13:40
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:19.01.2005 13:40