Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


Ustroń: Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Kucharz z elementami kuchni regionalnej.
Numer ogłoszenia: 73559 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 0-33 854 26 34, faks 0-33 854 26 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Kucharz z elementami kuchni regionalnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Kucharz z elementami kuchni regionalnej dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości. Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła trzy lub cztery razy w tygodniu od poniedziałku do piątku maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie w terminie od 01.06.2013r. do 30.09.2013r. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestników na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej. Cena i zakres: Kurs - Kucharz z elementami kuchni regionalnej Minimalna liczba godzin: 250 (godziny dydaktyczne 45 minut) w tym 20% ogólnej liczby godzin - zajęcia teoretyczne a 80% - zajęcia praktyczne. a) Minimum programowe: 1. Planowanie produkcji. 2. Surowce gastronomiczne. 3. Maszyny i urządzenia. 4. Stanowisko pracy. 5. Obróbka wstępna produktów. 6. Technika sporządzania dań podstawowych. 7. Sporządzanie zup. 8. Przekąski. 9. Wypiek ciast. 10. Desery i napoje. 11. Potrawy specjalistyczne. 12. Ekspedycja wyrobów kulinarnych. 13. Zajęcia praktyczne. b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik musi mieć do dyspozycji własne stanowisko do gotowania (jedna osoba przy piecu), c) Wykonawca winien zapewnić uczestnikom materiały zużywalne do zajęć praktycznych (produkty spożywcze), d) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. e) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia i certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W/w zaświadczenie i certyfikat musi zostać wydane uczestnikom kursu do 30.09.2013r. f) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników, odzieży ochronnej w ciągu 7 dni od zakończenia kursu. g) komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia, oraz książka o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia. h) odzież ochronną dla uczestnika kursu w pierwszym dniu zajęć praktycznych, i) badania lekarskie uczestnika kursu, j) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowcy, k) poczęstunek w przerwie kawowej (kawa, herbata, drobne ciasteczka) dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; l) dwudaniowy obiad dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; ł) transport uczestnika kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie poza miastem Ustroń. m) koszty wynajmu sali Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: od 01 czerwca 2013 do 30 września 2013 - ilość osób: 1 - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 29.05.2013 r Harmonogram spotkań. - Zmiany w ustalonym harmonogramie spotkań Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie (faxem, pocztą elektroniczną) Zamawiającemu przynajmniej 1 dzień przed ich wprowadzeniem. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu dotyczące terminów spotkań, godziny rozpoczęcia zajęć, które nie zostały zgłoszone w wymaganym terminie, będą skutkowały naliczaniem kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w poinformowaniu Zamawiającego o zmianach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania. 4. Termin wykonania zamówienia Zajęcia muszą się odbyć w terminie od 01.06.2013r. do 30.09.2013r. trzy lub cztery razy w tygodniu od poniedziałku do piątku maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych dziennie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane złożenie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń oraz posiadać minimum 3 letni staż zawodowy w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y (udokumentowane referencjami, rekomendacjami, opiniami dotyczącymi wykonawcy przystępującego do przetargu) c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. załącznik nr 2, 2a, 2b

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentowane referencjami, rekomendacjami, opiniami dotyczącymi wykonawcy przystępującego do przetargu Załącznik nr 2a

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2, 2a, 2b.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 2b.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego ul. Konopnickiej 40; 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 08:45, miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Konopnickiej 40; 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą Nowe możliwości dla Twojej przyszłości realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kursy zawodowe dla uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” w 2013 roku. Kucharz z elementami kuchni regionalnej
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data publikacji:13.05.2013 10:14
Informację aktualizował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data aktualizacji:22.05.2015 10:02