UCHWAŁA Nr XXVII/233/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 póz. 1591 z późn.zm.)

RADA MIASTA USTROŃ

Uchwala

§1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę                                               197.308

Dział 758   Różne rozliczenia                                                                            191.308

§     2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                              191.308

Dział  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     6.000

 §      2020 Dotacja celowa Ministra Kultury                                        6.000

§2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę :                                              197.308

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska                                                                                                         191.308

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                             191.308

- wydatki bieżące                                                                              191.308

Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego                                                                                                         6.000

Rozdz. 92116 Biblioteki                                                                       6.000

- wydatki bieżące                                                                                6.000

- dotacje                                                                                             6.000

§3.

Plan dochodów po zmianach                                                                        33.579.872,67

Plan wydatków po zmianach                                                                          32.620.469,67

Różnica                                                                                              959.403

Wolne środki na koncie bankowym                                                     1.000.597

Spłata pożyczek                                                                               1.960.000

§4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty.

RADCA PRAWNY                                                                                     PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                                                            Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 10:40
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 10:40