UCHWAŁA NR XXXVII/234/2004

Rady Miasta  Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia
majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółkaz o.o. z siedzibą
 
w Ustroniu.

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej i objąć w podwyższonym kapitale zakładowym udziały, każdy wartości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w ilości 613 (słownie: sześćset trzynaście )o łącznej wartości 613.000,- zł (słownie: sześćset trzynaście tysięcy złotych).

§ 2

Udziały, o których mowa w § 1 zostaną pokryte poprzez wniesienie do Spółki mienia Miasta Ustroń stanowiącego majątek własny o wartości   612.026,93  zł, wg załącznika nr 1 stanowiącego  integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica w wysokości 973,07 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy zł 07/100) wynikająca z wartości wykazanej w załączniku nr 1, a wartością równych udziałów tj. 1.000,- (słownie: jeden tysiąc złotych) zostanie pokryta z budżetu Miasta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                   PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Teresa Banszel                                                                   Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 10:46
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 10:46