Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


Ustroń: Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
Numer ogłoszenia: 76989 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 0-33 854 26 34, faks 0-33 854 26 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym dla 4 uczestniczek projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości. Kurs musi obejmować 280 godzin dydaktycznych z czego 80 godzin to praktyki zawodowe. Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła. Zajęcia teoretyczne (200 godzin) muszą odbywać się dwa lub trzy razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00 i w 2 soboty w miesiącu od 8:00 do 15:00 w terminie od 01.06.2013r. do 31.08.2013r. W okresie od 19.08.2013 do 31.08.2013 dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dwa lub trzy razy w tygodniu od godziny 8:00 maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Praktyki zawodowe w wymiarze 80 godzin będą odbywały się w Żłobku Miejskim w Ustroniu w godzinach indywidualnie ustalanych z uczestnikami kursu w porozumieniu z Dyrektorem Żłobka w terminie od 01.06.2013 do 31.07.2013. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej. Cena i zakres: Kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym a) Liczba godzin: 280 godzin dydaktycznych. Minimum programowe zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 25 marca 2011r. Program szkolenia oferenta musi być zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: - psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin): - adaptacja jako rezultat rozwoju, - przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, - uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, - osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki; - rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa(25 godzin): - zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, - aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka, - źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, - neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, - mechanizmy rozwoju dziecka; - stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin): - rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, - planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa), - kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, - opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, - zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne, - wprowadzanie dziecka w kulturę, - budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; - kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin): - odpowiedzialność prawna opiekuna, - podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy), - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, - umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, - emisja głosu; - praktyki zawodowe (80 godzin). b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. c) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. Program szkolenia Wykonawcy musi być zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. d) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu. W/w zaświadczenie musi zostać wydane uczestnikom kursu do 31.08.2013r. e) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników w ciągu 7 dni od zakończenia kursu. f) komplet materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, g) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowców, h) poczęstunek w przerwie kawowej dla uczestników kursu w każdym dniu kursu (nie dotyczy praktyk); i) dwudaniowy obiad dla uczestników kursu w każdym dniu kursu (nie dotyczy praktyk); j) transport uczestników kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie poza miastem Ustroń. k) koszty wynajmu sali Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: od 01 czerwca 2013 do 31 sierpnia 2013 - ilość osób: 4 - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 29.05.2013 r Harmonogram zajęć. - Zmiany w ustalonym harmonogramie zajęć Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie (faxem, pocztą elektroniczną) Zamawiającemu przynajmniej 1 dzień przed ich wprowadzeniem. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu dotyczące terminów spotkań, godziny rozpoczęcia zajęć, które nie zostały zgłoszone w wymaganym terminie, mogą skutkować naliczaniem kary umownej w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki w poinformowaniu Zamawiającego o zmianach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania. 4. Termin wykonania zamówienia Zajęcia muszą się odbyć w terminie od 01.06.2013r. do 31.08.2013r. Zajęcia teoretyczne (200 godzin) muszą odbywać się dwa lub trzy razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00 i w 2 soboty w miesiącu od 8:00 do 15:00 w terminie od 01.06.2013r. do 31.08.2013r. W okresie od 19.08.2013 do 31.08.2013 dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dwa lub trzy razy w tygodniu od godziny 8:00 maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Praktyki zawodowe w wymiarze 80 godzin będą odbywały się w Żłobku Miejskim w Ustroniu w godzinach indywidualnie ustalanych z uczestnikami kursu w porozumieniu z Dyrektorem Żłobka w terminie od 01.06.2013 do 31.07.2013..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane złożenie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń oraz posiadać minimum 3 letni staż zawodowy w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y (udokumentowane referencjami, rekomendacjami, opiniami dotyczącymi wykonawcy przystępującego do przetargu. Program szkolenia musi być zatwierdzony przez MPiPS.) c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentowane referencjami, rekomendacjami, opiniami dotyczącymi wykonawcy przystępującego do przetargu. Program szkolenia musi być zatwierdzony przez MPiPS załącznika nr 2, 2a, 2b

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznika nr 2, 2a, 2b

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2b

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego ul. Konopnickiej 40; 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 08:45, miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Konopnickiej 40; 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą Nowe możliwości dla Twojej przyszłości realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Drugi przetarg:Kursy zawodowe dla uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” w 2013 roku. Kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data publikacji:15.05.2013 12:24
Informację aktualizował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data aktualizacji:22.05.2015 10:02