Uchwała budżetowa Nr XXVII/235/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie : budżetu Miasta na 2005 r.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d’ oraz pkt. 10, art. 51 ust. 2, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 1, art. 118, 124, 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miasta w Ustroniu
 uchwala:

§ 1.

  1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.817.186 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

  1. W kwocie dochodów budżetu określonej w ust. 1 wyodrębnia się:

1)       dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.960.642 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały,

2)       dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

                                                           § 2.

  1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 31.898.063 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

  1. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)       wydatki bieżące kwotę 28.317.390 zł, w tym wyodrębnia się:

a)       kwotę 14.394.965 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b)       kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

c)       kwotę 1.952.500 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych innych instytucji, zgonie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały,

d)       wydatki w kwocie 1.960.642 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku nr 2 do uchwały,

e)       wydatki w kwocie 550.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2)       wydatki majątkowe w kwocie 3.580.673 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały, w tym na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 780.000 zł jak w załączniku nr 6a do uchwały.

§ 3.

  1. Ustalono spłatę pożyczki do NFOŚr i GW i WFOŚr i GW w kwocie 3.960.000 zł.

§ 4.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

§ 8.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.919.123 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł,

2)       zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych,

3)       dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,

4)       lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

5)       udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości 50.000 zł.

§ 10.

Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 11.

Obsługę bankową prowadził będzie ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oddział w Ustroniu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w prasie lokalnej.

RADCA PRAWNY                                                        PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                         Emilia Czembor                                               

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 10:51
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 10:51