UCHWAŁA Nr XXVII/236/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r nr.142 poz.1591 z późn. zm.) i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr.62 poz.627 z późn .zm)

RADA MIASTA USTROŃ

uchwala

§ 1.

Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 r. stanowiące załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

       RADCA PRAWNY                                                                  PRZEWODNICZĄCA RADY

        mgr Teresa Banszel                                                                       Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 10:57
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 11:02