UCHWAŁA Nr XXVII/237/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na rok 2005.

Na podstawie art. 4' ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35 póz. 230 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń

uchwala

§1.

Zatwierdzić Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Ustroniu na rok 2005 stanowiący załącznik do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                       PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                                                            Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 11:18
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 11:19