UCHWAŁA Nr XXVII/238/2004

RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. z późn.zm./ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000 r. z późn.zm./

RADA MIASTA USTROŃ

uchwala

§ 1

Wyraża zgodę na przeznaczenie do wydzierżawienia gruntu o pow. 550 m2 z części nieruchomości ozn. nr pgr 292/1 o pow. 1739 m2 położonej przy ul. Daszyńskiego w Ustroniu zapisanej w KW 21369 Sądu Rejonowego w Cieszynie na okres powyżej trzech lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                      PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                               Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 11:28
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 11:28