UCHWAŁA Nr XXVII/239/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie wykupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/

RADA MIASTA USTROŃ

uchwala

§1

Wyraża zgodę na wykupienie na rzecz gminy Ustroń pgr nr 508/33 o pow. 0.0464 ha stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Uroczą a ul. Skoczowską parcel gruntowych numer 508/50 o pow. 0.0075 ha i 508/51 o pow. 0.0308 ha, stanowiących pas drogowy ul. Uroczej w Ustroniu Hermanicach, zapisanych w KW 37 929 Sądu Rejonowego w Cieszynie, będących własnością „Inwestbud" Sp. z o.o. Ustroń, ul. Grażyńskiego 1,

§2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                     PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Teresa Banszel                                                                              Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wykupu nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 11:40
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 11:40