U C H W A Ł A   Nr XXVII/240/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia  16 grudnia 2004 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. Nr 142 poz. 1591z 2001r. z późn.zm./ oraz art.207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gosapodarce nieruchomościami / Dz. U.z Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późn. zm/

RADA MIASTA USTROŃ

u c h w a l a

§ 1

Wyraża zgodę  na oddanie w użytkowanie wieczyste  na lat 99   nieruchomości :

-ozn. nr  602/2 o pow. 746 m2  zap. w KW 53352 Sądu Rejonowego w Cieszynie,

- ozn. nr 695/2 o pow. 141 m2 zap w .KW 63667 Sądu Rejonowego w Cieszynie

oraz  przeniesienie własności zabudowań  i urządzeń stacji redukcyjno – pomiarowej gazu w Ustroniu w rejonie  ul.Kreta  znajdujących się na wym.nieruchomościach nieodpłatnie  Polskiemu Górnictwu Naftowemu  i  Gazownictwu  S.A.  Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach jako posiadaczowi nieruchomości w dniu 5 grudnia 1990r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

               

RADCA PRAWNY                                                                        PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                                                             Emilia Czembor
                                                                      

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 11:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak