U C H W A Ł A Nr XXVII/241/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a/   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn.zm./

RADA MIASTA USTROŃ

u c h w a l a

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie  prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości składającej się z parcel gruntowych  ozn. nr 585/27 o pow. 0.4410 ha, ozn. nr 585/40 o pow. 3.2888 ha,  ozn. nr 585/41 o pow. 0.0197 ha  zap. w KW 38043 Sądu Rejonowego w Cieszynie  położonych  w Ustroniu – Hermicach przedłużenie ul.Sportowej  stanowiącej własność Skarbu Państwa a  będącej w użytkowaniu wieczystym  Zakładów Kuźniczych Spółka z o. o w Skoczowie  ul.Górecka 32, zabudowanych budynkiem handlowym drewnianym i budynkiem socjalnym oraz czterema stawami rybnymi.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta .

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                       PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                                     Emilia Czembor

                                                                                 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 11:50
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 11:50