P R  O T O K Ó Ł   N r  XXVI / 2004

z sesji  RADY MIASTA USTROŃ

odbytej w  dniu  25 listopada 2004 r.

            W  sesji  udział wzięło 15-tu radnych.

 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

W obradach uczestniczyli Naczelny Lekarz Uzdrowiska  dr Karol Grzybowski,  p.Elżbieta Wantulok ze Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu oraz dyrektor ds. technicznych  Janusz .Stec i główny księgowy Tadeusz Kadłubiec ze  Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej .

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności

     Sesja Rady Miasta rozpoczęła się w dniu 25 listopada 2004 roku o godz. 14-tej
w  sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła oraz prowadziła    Przewodnicząca Rady E.Czembor. Po przywitaniu radnych  oraz gości  Przewodnicząca Rady  stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.   

2. Uchwalenie porządku obrad

Projekt porządku obrad przedstawiła Przewodnicząca E.Czembor poczym wniosła propozycję wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały dotyczącego wyrażenia opinii w przedmiocie  likwidacji laboratorium analitycznego  w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu .W tej sprawie do Rady skierowane zostało stosowne   pismo  w którym  wnioskodawca przedstawił potrzebę likwidacji laboratorium przede wszystkim ze względów ekonomicznych  przy czym , jak dodał,  umożliwi to  podjęcie starań w kierunku zwiększenia bazy łóżkowej dla stacjonarnej rehabilitacji narządu ruchu.

Uwag nie wniesiono zatem  po wprowadzeniu  przedstawionej propozycji  do porządku obrad w
p-cie 4 A/
  Przewodnicząca E.Czembor zarządziła stosowne głosowanie w wyniku którego porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie przez 12-tu radnych obecnych na sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2004 z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 października 2004 r.

            Do skrótu protokołu przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego  S.Malinę  nie wniesiono uwag. Został on przyjęty jednogłośnie  przez 14-tu  radnych  obecnych na sesji.

4.       Informacja na temat lecznictwa uzdrowiskowego w Ustroniu

Materiał informacyjny do tego punktu porządku obrad przygotowany został przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska  dr Karola Grzybowskiego, który przedstawił krótką charakterystyką  tej informacji.  Z wypowiedzi tej wynikało, że liczba sanatoriów od kilku lat utrzymuje się na tym samym poziomie bowiem w miejsce tych, które wypiszą się z rejestru wchodzą inne obiekty, które dostosowały się do wszystkich wymogów obowiązujących w lecznictwie tego typu. Jako Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego   niepokoi go jedynie fakt  wykorzystania tylko w 80 % istniejącej powierzchni Zakładu Przyrodoleczniczego pomimo funkcjonujących już tam wielu usług dla kuracjuszy, nie związanych z leczeniem.  Natomiast w sferze lecznictwa sanatoryjnego tzw. moc przerobowa jest w zasadzie w pełni wykorzystana bowiem prócz kuracjuszy „własnych”  korzystających z formy skierowań, jest wielu kuracjuszy prywatnych zarówno tych krajowych jak i z zagranicy. Aktualnie  wszystkie  placówki sanatoryjne  Zawodzia łącznie ze szpitalem reumatologicznym przeszły etap  rokowań  z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok przyszły i w tym zakresie nie powinno być żadnych negatywnych niespodzianek. Mankamentem natomiast jest nieznaczna podwyżka środków przez NFZ przy jednoczesnym  wzroście zarówno kosztów wyżywienia jak i obsługi, który pojawił się w ostatnim półroczu.

Przedsiębiorstwo  podejmuje szereg działań dla pozyskania nowych pacjentów. Ostatnio wspólnie z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki opracowane zostało obszerne wydawnictwo,  zaprezentowane  niedawno na targach w Berlinie co w konsekwencji  pozwoliło  na poszerzenie akwizycji na rynku niemieckim.

Odpowiadając następnie na pytanie radnego J.Zahraja Prezes Grzybowski udzielił  szczegółowych  wyjaśnień z których wynikało, że leczenie ambulatoryjne prowadzone  jest na  dotychczasowych zasadach tzn. zainteresowany składa identyczny wniosek jak na leczenie stacjonarne natomiast o skierowaniu wnioskodawcy na leczenie decyduje najbliższy oddział NFZ, w przypadku mieszkańców Ustronia – w Katowicach.

Przechodząc ponownie do informacji związanych z lecznictwem uzdrowiskowym
Pan Prezes  informował o staraniach w kierunku uzyskania dla Przedsiębiorstwa zgody na wykonywanie zabiegów w zakresie dziennej rehabilitacji,  konieczności opracowania a następnie  uchwalenia nowego statutu dla uzdrowiska – niezbędnego dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Tutaj wspomniał o wzroście ilości gmin uzdrowiskowych  / z 26 dawniej do  44 aktualnie/ i stale rosnącej konkurencji ze strony innych  uzdrowisk , szczególnie tych nowo powstałych. Ostatecznie jednak Pan Prezes stwierdził , że Ustroń dysponując  walorami klimatycznymi, borowiną i solankami a z drugiej strony  wysoko kwalifikowana kadrą, nowoczesną technologią leczniczą i ogólnymi warunkami lokalowymi jest w stanie  sprostać  każdej konkurencji.

Podejmując głos radna M.Szczotka uznała za konieczne w dalszej pracy Przedsiębiorstwa zwiększenie liczby prywatnych pacjentów a także szerszej współpracy z innymi uzdrowiskami.

Następnie Przewodnicząca E.Czembor zwracając się do Prezesa Grzybowskiego podziękowała w imieniu Rady za jego starania i pomoc w negocjacjach jakie prowadzone były z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowywanego projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

            Nie  podjęto dalszej dyskusji . Informacja o lecznictwie uzdrowiskowym w Ustroniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5.       Informacja o lecznictwie w mieście Ustroń

Nie wniesiono uwag do przedstawionego materiału informacyjnego. W podjętej dyskusji Przewodniczący ZO Polana w związku z brakiem tam przychodni postulował
o zorganizowanie dwa razy w tygodniu konsultacji lekarskich dla osób niepełnosprawnych. Zwrócił się także do Rady i Burmistrza o pomoc w rozwiązaniu tak ważnego dla  całego środowiska problemu braku  tam dzielnicowej przychodni zdrowia.

Jak informowała  Przewodnicząca E.Czembor  Rada nie ustala sieci przychodni , nie ma też niestety wpływu na jej rozmieszczenie  na terenie miasta.  Także Burmistrz z przykrością informował, że mimo czynionych starań i rozmów prowadzonych ze Starostwem  - przy  braku ich zaangażowania -   nie udało się jak dotąd rozwiązać  sprawy przychodni w Polanie. Także żaden z niepublicznych ośrodków funkcjonujących w Ustroniu nie wykazał zainteresowania utworzeniem tam filii proponując swoje usługi wyłącznie na miejscu.  Jedynym jak dotąd rozwiązaniem pozostaje niestety oczekiwanie na „chętnego”,  który podejmie próbę zorganizowania tam usługi lekarskiej. W takim przypadku miasto wesprze te działania – oczywiście na miarę swoich możliwości.

            Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono. Informacja o lecznictwie w mieście Ustroń stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6.Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dot. likwidacji Laboratorium Analitycznego w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

            Obecna na sesji p.Elżbieta Wantulok ze Śląskiego Centrum Rehabilitacji wyjaśniła radnym powody podjęcia działań zmierzających do likwidacji laboratorium analitycznego. Jak informowała sytuacja ta wymuszona została przez aktualnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi kontynuowanie  działalności tej pracowni  wiązałoby się   zarówno z koniecznością wymiany specjalistycznego sprzętu jak i dostosowania pomieszczeń laboratorium do unijnych wymogów, co w aktualnej sytuacji ekonomicznej tego szpitala jest niemożliwe do wykonania.  Kontynuując  informowała, że w miejscu obecnego laboratorium planowane jest uruchomienie dodatkowych łóżek do stacjonarnego leczenia schorzeń narządów ruchu, co w konsekwencji pozwoli większej ilości chorych na korzystanie z tej formy leczenia.  Odpowiadając następnie na pytanie radnej M.Szczotka wyjaśniła, że osoby aktualnie pracujące w tym laboratorium zostaną zatrudnione w ustrońskim Szpitalu Reumatologicznym.

            Dyskusji nie podjęto. Powyższa uchwała w wyniku zarządzonego głosowania  została podjęta  jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XXVI/213/2004 w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Śląskiego  stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

Pakiet dziewięciu uchwał podatkowych na rok 2005  / p-ty od 6b do 6J przyjętego porządku obrad/  przedstawił Burmistrz I.Szarzec. Przedstawione radnym propozycje stawek podatkowych sprowadzały się w zasadzie do utrzymania stawek  obowiązujących w  roku bieżącym . Drobne korekty , nie przekraczające planowanej stopy inflacji, dotyczyły natomiast stawki podatku od nieruchomości / wzrost o 3,2 %/  oraz podatku rolnego, którego wysokość  zależna jest od ceny żyta ustalanej przez Ministerstwo Finansów.  Z  przeprowadzonej wcześniej analizy stawek podatkowych obowiązujących w sąsiednich gminach wynikało, że w podatku od nieruchomości podobnie jak  dotychczas obowiązujące  w  naszym mieście tak  i  proponowane na rok przyszły   są stawkami porównywalnymi .  Jak dalej mówił Burmistrz propozycja  utrzymania tegorocznych stawek od środków transportowych -  niższych od tych obowiązujących aktualnie w sąsiednich gminach -  także na rok przyszły,   sprowadza się do zatrzymania w mieście  dużych ustrońskich firm,  jak dotychczas, bezproblemowo realizujących  należności naliczone tytułem posiadanych pojazdów.   Podobnie proponuje się utrzymanie na dotychczasowym poziomie  stawki opłaty miejscowej  pomimo wielu uwag jakie w przedmiocie ograniczenia ulg w tym podatku    zgłaszali    zarówno  kuracjusze jaki i podmioty prowadzące działalność hotelarską w naszym mieście . Tutaj Burmistrz przypomniał, że  stawka tego podatku uchwalona przez Radę na rok bieżący stanowiła połowę stawki   ustawowej Ministra Finansów  ustalonej dla gmin mających walory turystyczne  stąd uznał on   poszerzenie wachlarza ulg  w tym podatku   za niepotrzebne. W tym miejscu Burmistrz podkreślił duży udział  Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego w  realizacji tego podatku i jednocześnie podziękował obecnemu na sesji Prezesowi K.Grzybowskiemu za tak skuteczną jego realizację.  Następna zmiana dotyczyła projektu uchwały  w sprawie inkasa podatków i sprowadzała się do podwyższenia o 1 % wynagrodzenia przy inkasie podatku od nieruchomości na terenie Lipowca i Nierodzimia z uwagi na  jego bardzo dobrą   realizację. Po przedstawieniu wszystkich projektów uchwał podatkowych Burmistrz zwrócił się do radnych o przyjęcie przedłożonych propozycji.

Podejmując głos w dyskusji radny T.Dyrda postulował o zniesienie podatku od posiadania psów. Prosił także o informację jaka kwota wpływa tytułem tego podatku do budżetu. Odpowiadając  Skarbnik Miasta M.Komadowska informowała, że jest to kwota 17 tys.zł. rocznie przy czym z budżetu rocznie wydatkowana jest kwota ok. 30 tys.zł.   na przewóz bezpańskich psów do schroniska w Cieszynie.
W uzupełnieniu  tej wypowiedzi Naczelnik Wydz.Finansowego A.Łuckoś wyjaśniała, że każdorazowa rezygnacja z jakiegokolwiek podatku powoduje konieczność obciążenia budżetu miejskiego tytułem wpłaty do budżetu państwa należnej subwencji wyrównawczej.

Radny J.Zahraj przedstawił natomiast problem , ostatnio mocno bulwersujący  niektórych mieszkańców, którzy otrzymują  dodatkowe nakazy płatnicze na rok bieżący ze wskazaniem krótkich terminów płatności a dotyczących posiadanych nieruchomości. Radny postulował by stosowna informacja na ten temat została opublikowana w  jednym z najbliższych numerów Gazety Ustrońskiej. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Naczelnik A.Łuckoś informując, że sytuacja ta ma miejsce w związku z  realizowaną przez Starostwo  zmianą kwalifikacji  użytków rolnych na terenie całego powiatu. Zmiany te wprowadzane są sukcesywnie a należny   podatek naliczany jest z chwilą przekazania przez Starostwo stosownych informacji   przy czym wskazane w nakazach  terminy płatności są terminami ustawowymi. Naczelnik A.Łuckoś informowała o możliwości  otrzymania zgody Burmistrza na ratalną spłatę należności. Mówiła także o szeregu pomyłkach jakie popełnia firma realizująca to zadanie, co  stwierdzone został także przez niektórych podatników. W takich okolicznościach  podatnicy swoje uwagi  powinni kierować bezpośrednio do Starostwa, jako instytucji odpowiedzialnej za realizację tego zadania .  Podobnie, jak wcześniej  radny J.Zahraj, także W.Śliż sugerował by w Gazecie Ustrońskiej przedstawiono stosowne wyjaśnienia związane z koniecznością płacenia przez miasto „ haraczu” w  przypadku rezygnacji bądź  znacznego obniżenia stawek podatkowych w stosunku do tych  ustalonych przez Ministerstwo Finansów.

Projekty uchwał podatkowych szczegółowo analizowała Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa opiniując pozytywnie proponowane stawki podatków przedstawione w   p-tach od 4 B/ do 4J/ porządku obrad.

 Nie wniesiono dalszych głosów do dyskusji zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowania  nad projektami uchwał  wykazanymi w kolejności od p-tów B/ do J/  porządku obrad.

B/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

            W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XXVI/214/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

C/ zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2005

            Poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji

            Uchwała Nr XXVI/215/2004 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2005 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

D/ zwolnień od podatku rolnego w roku 2005

            Projekt powyższej uchwały podjęty został jednogłośnie przez 15-tu radnych  obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVI/216/2004 w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2005 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

E/  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

W wyniku zarządzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXVI/217/2004 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005   stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

F/   stawki opłaty miejscowej na rok 2005

            Podobnie jak  poprzednie także i ten projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVI/218/2004 w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2005  stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

G/  określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2005

            Uwag nie wniesiono. Projekt powyższej uchwały poddany pod głosowanie podjęty został jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVI/219/2004 w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2005 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

H/  podatku od posiadania psów

            W dyskusji podjętej  w tym punkcie porządku obrad  radni  zwracali uwagę na potrzebę znakowania psów chipami / J.Zahraj/ oraz szukali przyczyn unikania przez właścicieli  obowiązkowego szczepienia psów , wyrażając przy tym przypuszczenie, że przyczyną takiego ich postępowania ,może być fakt jednoczesnego kasowania podatku  z prowadzoną corocznie akcją szczepienia tych czworonogów /T.Dyrda/.  Odpowiadając radnym Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  informowała, że każdy z  psów wpisywanych do rejestru otrzymuje  identyfikator a przy akcji szczepień należny podatek od psa jest kasowany  wyłącznie od tych właścicieli, którzy zalegają z płatnością tego podatku.

            Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono zatem projekt powyższej uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została większością głosów bowiem

                                   - za podjęciem uchwały głosowało                       -            11-tu radnych

                                   - przeciw                                                          -             1-n radny

                                   - wstrzymało się od głosu                                  -             3-ch radnych

            Uchwała Nr XXVI/220/2004 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

I/ stawek opłaty targowej

            Większością głosów podjęta została także uchwała o stawce opłaty targowej bowiem

                                   - za podjęciem uchwały głosowało                       -          14-tu radnych

                                   - wstrzymał się od głosu                                   -             1-n radny

            Uchwała Nr XXVI/221/2004 w sprawie opłaty targowej na rok 2005 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

J/ wprowadzenia na terenie miasta Ustroń na rok 2005 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

            Nie wniesiono uwag do w/w projektu uchwały, który podobnie jak poprzedni podjęty został większością głosów

                                   - za podjęciem uchwały głosowało                       -       14-tu radnych

                                   - wstrzymał się od głosu                                   -           1-n radny

            Uchwała Nr XXVI/222/2004 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustroń na rok 2005 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej stanowi załącznik nr 14do protokołu.

K/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

            Komentarz do powyższego projektu uchwały przedstawił  wiceprezes S-ki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej  J.Stec. Informował on , że ustalenie wysokości taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę należy do kompetencji Rady zatem  stosowny projekt  w tym przedmiocie skierowany został pod obrady dzisiejszej  sesji Rady. Przedstawiona tam propozycja stawki  zdaniem Wiceprezesa  uwzględnia nie tylko interes Spółki ale także wszystkich, korzystających z tej formy zaopatrzenia w wodę bowiem ustalona została poniżej przyszłorocznego wskaźnika inflacji.

            Pytania jakie radni kierowali do przedstawicieli Spółki dotyczyły :

-          stanu zatrudnienia i wysokości przeciętnego wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółce /T.Dyrda/,

-          obszaru miasta objętego zarówno kanalizacją jak i siecią wodociągową /W.Sliż/,

-          budowy i funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków /J.Kurowski/.

Odpowiadali Wiceprezes J.Stec i Główny Księgowy S-ki T.Kadłubiec. Z wypowiedzi tych wynikało, że aktualnie w Spółce zatrudnionych jest 301 osób przy czym w planie zatrudnienia  na rok następny  planowane jest obniżenie tego zatrudnienia do 300 osób. Średnia , miesięczna pensja zatrudnionego  kształtuje się na poziomie  2.000,-zł brutto przy czym w roku przyszłym planowana jest 3%-wa podwyżka płac. Podejmując w tym miejscu głos  radny T.Dyrda  wyraził opinię, że S-ka mogłaby się powstrzymać z podwyżkami w sytuacji kiedy większość pracujących będzie pozbawiona w roku przyszłym tego rodzaju podwyżek.

Z odpowiedzi p.J.Steca wynikało, że  planowane na rok przyszły podwyżki  stanowią wynik wcześniejszych uzgodnień między wspólnikami w  związku ze znacznie niższymi pensjami od przeciętnie obowiązujących w gospodarce. Odpowiadając dalej na pytanie radnego W.Śliża informował, że sieć wodociągowa obejmuje 85 % mieszkańców natomiast kanalizacja sanitarna  wprawdzie   w mniejszym stopniu obejmuje miasto to jednak nastąpił w ostatnim czasie znaczny wzrost odbioru ścieków. Następnie ustosunkował się do pytania radnego J.Kurowskiego  podając wyjaśniając, że oczyszczalnie przydomowe funkcjonują poza Spółką a koszt takiej inwestycji to kwota ok. 12 tys.zł.

            Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono.  Pozytywną opinie zarówno o projekcie uchwały  dot. stawek za zaopatrzenie w wodę jak i  odbioru ścieków podjęły Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa. W uzasadnieniu swojej opinii Komisja Budżetu wzięła pod uwagę konieczność  wyasygnowania z budżetu miasta kwoty wyrównującej straty Spółki w związku z odstąpieniem od uchwalenia proponowanych stawek.

            Zarządzono głosowanie w  wyniku którego projekt powyższej uchwały został podjęty większością głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                      -           11-tu radnych

                        - wstrzymało się od głosu                                  -             3-ch radnych

            Uchwała Nr XXVI/223/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

L/ zatwierdzenia taryfy za odprowadzenie 1m3 ścieków

            Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały. W wyniku zarządzonego głosowania powyższa uchwała podjęta została większością głosów

                        - za podjęciem uchwały głosowało                      -             11-tu radnych

                        - wstrzymało się od głosu                                  -             3-ch radnych

            Uchwała Nr XXVI/224/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzenie 1m3 ścieków stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ł/ ustalenia górnych stawek za odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu

            Projekt tej uchwały dotyczył ustalenia górnych stawek odbioru odpadów.
W przedstawionym komentarzu Burmistrz I.Szarzec przedstawił czynniki jakie wpłynęły na przedłożenie pod obrady propozycji wzrostu stawki   przewyższającej  planowaną inflację. Zaliczono do nich przede wszystkim znaczny wzrost ilości śmieci oraz cen paliwa. Burmistrz w tym miejscu podkreślił, że funkcjonujący system odbioru śmieci praktycznie umożliwił rozwiązanie w mieście wieloletniego problemu  dotyczącego dzikich wysypisk. Następnie głos zabrał Prezes Spółki Komunalnej A.Sikora.
W pierwszej kolejności udzielił odpowiedzi na pytanie radnego T.Dyrdy dotyczące ilości śmieci, które odbierane są przez S-kę. Z wypowiedzi tej wynikało, że S-ka z Ustronia wywozi odpady z ok. 55 %  gospodarstw domowych , resztę stanowią odpady z firm prywatnych i instytucji.  Prezes wyjaśnił także , że prócz wcześniej wymienionych przez Burmistrza czynników podnoszących koszty odbioru śmieci   dodatkowo dochodzą koszty związane z regulowaniem opłat środowiskowych czy koniecznością wykonania okresowych szczepień pracowników, które wymagane są przy prowadzeniu tego rodzaju  usług. Dalej informował, że poza odbiorem i segregacją odpadów Spółka   dokonuje wywozu z gospodarstw  także innych odpadów typu popiół czy gruz. Funkcjonuje także kompostownia, gdzie odbierana  jest trawa, gałęzie i liście z przydomowych  ogrodów.  Większość gospodarstw domowych prowadzi segregację odpadów, które w większości są także zagospodarowywane przez przemysł przy czym  trwają stałe poszukiwania tzw. dużych odbiorców, którzy  w całości  mogliby zagospodarować pozyskane przez firmę surowce wtórne. Dalsza informacja dotyczyła  odbioru odpadów , który prowadzony jest na podstawie wcześniej zawartych umów a także przyjętej zasadzie informowania stosownego wydziału Urzędu o  rozwiązaniu takiej umowy w sytuacji kiedy płatności za wywóz odpadów nie są  realizowane.

            O konieczności podjęcia tematu utylizacji zużytych komputerów, telewizorów
i innych tego typu urządzeń mówił radny S.Bałdys. Inny problem do rozwiązania, który także zgłosił radny, dotyczył skoszonej trawy, której odbioru  odmawiają  pracownicy firmy wywożący śmieci. Odpowiadając w tej sprawie Prezes Sikora wyjaśnił, że zgodnie z ustalonymi zasadami odbiór niektórych odpadów  m.in. gruzu i trawy może nastąpić wyłącznie za pobraniem stosownej opłaty. Istnieje natomiast możliwość własnego dowozu trawy, gałęzi czy liści i  nieodpłatne ich złożenie na terenie kompostowni. Prezes ustosunkował się  następnie do propozycji radnego dotyczącej utylizacji. Tutaj wyjaśnił, że  do odbioru sprzętu o którym mówił radny   wytypowana została stacja przeładunkowa przy czym rozważona zostanie  możliwość odbioru   tych urządzeń  co najmniej raz w kwartale.

            Ponieważ  dalszych głosów do dyskusji nie zgłoszono Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego  uchwała podjęta została większością głosów

                        - za podjęciem uchwały głosowało                        -            12-tu radnych

                        - wstrzymało się od głosu                                  -             2-ch radnych

            Uchwała Nr XXVI/225/2004 w sprawie ustalenia górnych stawek za odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

M/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2004

            Projekt powyższej uchwały dotyczył zmiany w wykazie uprawnionych do poboru opłaty miejscowej, w związku ze zmianą właściciela restauracji „Motel” w Ustroniu-Polanie.

            Dyskusji nie podjęto. Projekt uchwały poddany pod głosowanie został jednogłośnie przyjęty przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVI/226/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na rok 2004 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

N/ przeznaczenia  do zbycia nieruchomości

            Jak informował Naczelnik Wydziału IGG A.Siemiński przedmiotem przedłożonego projektu uchwały była sprawa oddania w wieczyste użytkowanie  S-ni Mieszkaniowej „Zacisze” gruntu położonego przy ul.Konopnickiej. W tej sprawie S-nia złożyła stosowny wniosek podając w uzasadnieniu, że zamierza wybudować w tamtym terenie budynki mieszkalne. Aktualnie teren ten, stanowiący własność miasta, zabudowany jest garażami z prawem ich użytkowania do m-ca lipca 2006 roku. W tej sytuacji SM”Zacisze” przedłożyła stosowne oświadczenie gwarantujące obecnym użytkownikom  alternatywnie bądź to dotrzymanie terminu tej umowy bądź wyznaczenie pod garaże innego terenu stanowiącego własność Spółdzielni. Odpowiadając następnie na pytanie radnej M.Szczotka w przedmiocie przyjętych zasad, które regulować będą sprawę przemieszczenia tych garaży, Naczelnik informował, że  jak dotąd nie doszło do ustaleń w zakresie  pokrycia kosztów tej operacji.

            Projekt uchwały poparli radni S.Malina i J.Waszek ze względu  na pilne potrzeby Spółdzielni  w zakresie  budowy nowych mieszkań. Jak informował bowiem Prezes Spółdzielni w trakcie posiedzenia Komisji Architektury, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,  aktualnie  na liście oczekujących widnieje 60 zgłoszeń – w większości naszych mieszkańców. S-nia natomiast dysponuje odpowiednimi środkami na uruchomienie tego zamierzenia / przewidziana jest zabudowa piętrowa, jednorodzinna/. Podejmując następnie sprawę garaży radny J.Waszek postulowałby ich  użytkownicy  zostali  zwolnieni z  obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych ze zmianą lokalizacji. Podejmując głos w dyskusji radny J.Sliwka wskazał na możliwość  wykorzystania do zabudowy innych terenów  stanowiących jak dotąd własność SM”Zacisze” natomiast radny K.Kubala  mówił o braku dojazdu do miejsca planowanej inwestycji. Nadto twierdził, że znajdujące się tam dwa cieki wodne  mogą stanowić poważny problem , wręcz uniemożliwiający  realizację tych obiektów.

            Do wypowiedzi radnych ustosunkował się Burmistrz, który wyjaśnił, że łąka przy ul.Stawowej będąca własnością Spółdzielni została w planie zagospodarowania miasta wyłączona z budownictwa . Natomiast  uwagi wniesione przez radnego K.Kubalę  przekazane zostaną Prezesowi SM”Zacisze”.

            Dalszej dyskusji nie podjęto w związku z czym Przewodnicząca poddała projekt tej uchwały pod głosowanie w wyniku którego uchwała podjęta została większością głosów

                        - za podjęciem uchwały głosowało          -           10-ciu radnych

                        - wstrzymało się od głosu                                  -             4-ch radnych

            Uchwała Nr XXVI/227/2004 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

O/ zmieniająca uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

            Dwa następne projekty uchwały, dotyczące spraw oświaty, przedstawiła Naczelnik Wydziału OKS Danuta Koenig. Pierwszy z nich dotyczył wprowadzenia do obowiązujących już zasad dotyczących przyznawania nagród nauczycielom zapisu , który pozwoliłby Dyrektorowi bezpośrednio złożyć wniosek o nadanie  nagrody . Drugi z kolei projekt uchwały wynikał ze zmiany Karty Nauczyciela, gdzie dla stażystów i nauczycieli kontraktowych wprowadzony został zapis związany z koniecznością regulacji ich wynagrodzenia , jeszcze w roku bieżącym do ustalonej przez Ministra kwoty .

            Projekty tych uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki a ponieważ nie podjęto dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie

                        - za podjęciem uchwały głosowało                       -          12-tu radnych

                        - wstrzymał się od głosu                                   -           1-n radny

            Uchwała Nr XXVI/228/2004 zmieniająca uchwałę Nr XI/107/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

P/ regulaminu wynagradzania nauczycieli

            W wyniku zarządzonego głosowania uchwała podjęta została większością głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                       -          12-tu radnych

                        - wstrzymało się od głosu                                  -             2-ch radnych  

            Uchwała Nr XXVI/229/2004 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

R/ uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu

            Pod obrady sesji ponownie został skierowany projekt powyższej uchwały – oddalony z obrad   sesji październikowej  Rady celem   przeprowadzenia dodatkowych dyskusji w ramach zarządów wszystkich osiedli na temat propozycji przedstawionych w projekcie statutu.

            Podejmując głos Przewodnicząca E.Czembor informowała, że  w  wyniku podjętej dyskusji w  Zarządach Osiedli sformułowano szereg wniosków przy czym  cztery Zarządy  / Poniwiec, Ustroń Górny, Zawodzie i Nierodzim/ wypracowały wspólne stanowisko jednocześnie postulując o  zdjęcie z porządku obrad  sesji tego punktu  a dalej  przedłużenie czasu konsultacji projektu statutu  na okres 3-ch miesięcy. Pozostałe Zarządy złożyły  swoje wnioski każdy  oddzielnie.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła wniesione postulaty :

-          Zarząd  Polana proponował obniżenie progu frekwencji do 2 % z jednoczesnym wprowadzeniem drugiego terminu wyborów w sytuacji  braku quorom w pierwszym terminie z zastrzeżeniem, że frekwencja musi wynosić 10 osób uprawnionych do głosowania by można było dokonać wyboru zarządu. Drugi wniosek dotyczył zrównania diet przewodniczącego zarządu z dietą radnego /ewentualnie ustalenie diety w wysokości 100,-zł./,

-          Zarząd  Hermanice   wniósł o ustalenie 3 %-go progu  frekwencji uprawnionych do głosowania i podobnie jak Polana, utrzymanie drugiego terminu dla dokonania wyborów,

-          Zarząd Ustroń Dolny   nie ustosunkował się wyraźnie do  frekwencji obowiązującym na zebraniu wyborczym postulując jedynie pozostawienie dotychczasowego zapisu traktującego  że w drugim terminie bez uzyskania wymaganego quorum można  dokonać wyboru zarządu osiedla bez względu na liczbę obecnych na zebraniu,

-          Zarząd Lipowiec        akceptował proponowany w projekcie statutu zapis ustalający dla ważności zebrania wyborczego 3%-wą  frekwencję mieszkańców Osiedla, uprawnionych do głosowania.

Wspólnym dla   zarządów osiedli Polana, Hermanice i Ustroń Dolny  był wniosek  określający , że  drugi termin dla przeprowadzenia wyborów może odbyć się nie wcześniej niż 15 minut od pierwszego zebrania.

Następnie w oparciu o prowadzone wśród radnych dyskusje   Przewodnicząca E.Czembor zgłosiła wniosek sformułowany przez Komisję Koordynacyjną w  sprawie ustalenia, że      Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu jest obecność co najmniej 3 % mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania”.

Wniosek ten wywołał  burzliwą dyskusję.

Radny T.Dyrda pytał o przyczyny rezygnacji z drugiego terminu zebrania opowiadając się jednocześnie za jego dalszym utrzymaniem bowiem jak stwierdził w sytuacji kiedy społeczeństwo nie angażuje się do pracy na rzecz swojego środowiska tym bardziej należy docenić osoby, które taką chęć wyrażają,   umożliwiając im pracę na rzecz Osiedla poprzez  uchwalenie bardziej liberalnych zapisów związanych z wyborem zarządu.

Radny  S.Bałdys określił jako racjonalne stanowisko prezentowane przez Zarząd Ustronia Górnego. Twierdził bowiem, że  proponowane przez Zarząd  uzupełnienie w  zapisie  traktującym o przeprowadzaniu wyborów   poprzez wprowadzenie sformułowania o  m.in.  drugim terminie wyborów możliwym bez względu na liczbę obecnych na zebraniu „ nie eliminuje aktywności ludzi, którzy przychodzą na zebrania z dobrą   wolą ,  by wnieść coś konstruktywnego w sprawach miasta. Zwracając uwagę na malejącą stale aktywność społeczną radny wyraził swój zdecydowany sprzeciw  do wniosku  Komisji Koordynacyjnej proponując jednocześnie by Rada zastanowiła się nad sposobami jak zachęcić mieszkańców do udziału w zebraniach osiedlowych.

Następnie głos podjął radny S.Malina. Opierając się na danych dotyczących ilości wyborców , które uzyskał w Wydziale Spraw Osobowych, radny   przedstawił dokładne  ilości osób, których obecność na zebraniu, przy ustaleniu 3%-go progu,  pozwoliłaby na przeprowadzenie wyborów.  Przykładowo w Polanie – 34 mieszkańców, Ustroń Górny – 36, Hermanice – 53, Zawodzie – 25 mieszkańców. Zdaniem radnego nie jest  to ilość niemożliwa do uzyskania przy zmobilizowaniu się mieszkańców zainteresowanych problemami swojej dzielnicy i miasta.  Wybrany
w takiej sytuacji Zarząd Osiedla będzie funkcjonował nie tylko w oparciu o prawne umocowanie ale   będzie także faktycznym   „przedstawicielem” danej społeczności. W tym miejscu radny W.Śliż stwierdził, że mieszkańcy w zasadzie nie wykazują zainteresowania   problemami swojego miasta zatem ustalanie progu frekwencji przy wyborach zarządów osiedli może doprowadzić do zaniku tej formy samorządności.

Podejmując głos Przewodniczący   Osiedla Ustroń Górny przypomniał, że
Zarządy w swoim piśmie prosiły  o czas na przeprowadzenie faktycznych konsultacji bowiem według ich odczucia do takich konsultacji , które pozwoliłyby przedyskutować z mieszkańcami proponowane w statucie zmiany, nie doszło. Tu powołał się na  stosowny artykuł w ustawie samorządowej traktujący o obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznej  przed uchwaleniem statutu dla jednostek pomocniczych. Przewodniczący A.Gawlik wyraził też swoje zdziwienie „ideą” zmiany statutu bo jak stwierdził taka konieczność nie wynika z żadnych regulacji prawnych. Z głosem tym  nie zgodziła się  Przewodnicząca E.Czembor twierdziła bowiem, że  zmiana statutu osiedli sygnalizowana była od kilku miesięcy  zatem uwzględnienie propozycji dalszych konsultacji uniemożliwi  przeprowadzenie wyborów w 5-ciu jednostkach , których4-letnia kadencja upływa końcem bieżącego roku. Reasumując uznała za bezcelowe dalsze przesuwanie w czasie tego tematu.     Podobnie ustosunkowała się do stwierdzenia , że uchwalenie proponowanych do statutu zmian  ograniczy  wpływ mieszkańców  na funkcjonowanie i rozwój miasta bowiem  uczestnicząc w zebraniach osiedlowych mieszkańcy mają prawo  podejmować głos w dyskusji , zgłaszać swoje uwagi i wnioski. A ponieważ -  jak do tej pory - mieszkańcy w przeważającej części nie korzystają z takiej formy samorządności niecelowe jest dalsze  utrzymywanie tego rodzaju fikcji.  W tym miejscu Przewodnicząca podzieliła się swoimi obserwacjami
z których wynika że rady działające prawidłowo nie mają w zasadzie  żadnych obaw   w stosunku do  proponowanych zmian.

Ponieważ innych głosów do dyskusji nie zgłoszono Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem  dot. ustalenia 3 %-go progu  frekwencji dla  ważności zebrania   wyborczego w osiedlach. Wniosek ten przyjęty został większością głosów bowiem za jego podjęciem głosowało 9-ciu radnych, przeciw – 2-ch radnych a wstrzymało się od głosu 3-ch radnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uwagami do projektu statutu zgłoszonymi przez Zarząd Osiedla Ustroń Górny , które  pod obrady zostały wniesione przez Komisję Koordynacyjnej w formie wniosków .

Pierwszy z nich dotyczył dopisania w § 8, ust. 4 po słowach „Przewodniczącego Zarządu „ słów „ oraz pozostałych członków Zarządu”. 

W wyniku głosowania wniosek ten Rada podjęła większością 13-tu głosów przy 1-m głosie wstrzymującym.

            Drugi  z kolei wniosek dotyczył § 11-go  gdzie wnioskowano o dopisanie trzech poniższych punktów , z których każdy  poddany został pod oddzielne głosowanie.

pkt 7-   „ przekazywanie Radzie Miasta opinii mieszkańców Osiedla w istotnych dla nich sprawach mających być przedmiotem uchwał Rady Miasta”. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie przez 14-tu radnych. 

Ustalono przy tym, że projekty uchwał  kierowane pod obrady sesji będą każdorazowo przekazywane wszystkim przewodniczącym zarząd.

pkt  8 „ opiniowanie zamiaru utworzenia lub likwidacji placówki społeczno-wychowawczej, zdrowotnej na terenie osiedla”.  W przeprowadzonym głosowaniu wniosek nie uzyskał akceptacji Rady  bowiem za jego podjęciem głosował 1- radny, przeciw 7-miu radnych natomiast 6-ciu radnych wstrzymało się od głosu.

pkt 9 -   „opiniowanie inwestycji miejskich, zagospodarowania przestrzennego oraz innych istotnych dla osiedla spraw .”  W tym przypadku konieczne było powtórzenie głosowania bowiem w pierwszym głosowaniu za wnioskiem głosowało 5-ciu radnych, przeciw także 5-ciu radnych natomiast 4-ch radnych wstrzymało się od głosu. W  drugim  głosowaniu  za podjęciem wniosku ponownie głosowało 5-ciu radnych, przeciw –7-miu a 2-ch radnych wstrzymało się od głosu. W związku z tym wynikiem głosowania wniosek dotyczący wpisania do statutu  w paragrafie 11-ty punktu 8-go  nie został przez Radę przyjęty.
Do § 16-go wnioskowano wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów poniższej treści. Podobnie jak  w poprzednio  także tutaj głosowano oddzielnie nad każdą z propozycji 
:

pkt 8 – „ zgłaszanie w Urzędzie Miasta konieczności drobnych napraw lub inwestycji „. Wniosek większością głosów nie został uwzględniony bowiem za  jego przyjęciem głosowało 2-ch radnych, przeciw 9-ciu radnych przy 3-ch głosach wstrzymujących się.

pkt 9 – „ w ramach działalności statutowej Zarząd ma prawo do żądania i uzyskania informacji od organów i instytucji Miasta Ustronia.”  Po wniesieniu stosownej poprawki przez radcę prawnego H.Sikorę treść wniosku poprzez skreślenie słowa „Ustronia” została dostosowana do obowiązujących przepisów  . Następnie zarządzono głosowanie w wyniku którego wniosek uzyskał akcept większości radnych. Za jego podjęciem głosowało 10-ciu radnych przy 4-ch głosach wstrzymujących się.

Nie głosowano  propozycji dopisania w § 18-tym  ust.4-go o treści „ Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu” z uwagi na  funkcjonowanie tego zapisu  w ustawie samorządowej.

Ostatni z wniosków o treści „ środki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji publicznej na mocy upoważnienia Rady Miasta” został przez Radę podjęty większością głosów – za wnioskiem głosowało 5-ciu radnych, przeciw –4-ch  także 5-ciu radnych wstrzymało się od głosu.  Przyjęty wniosek zapisany został w p-cie d /  w par.20-tym.

            Po zakończonym głosowaniu  i wpisaniu do projektu statutu treści zapisów zgodnych z przyjętymi wnioskami  Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie nad jego ostateczną wersją. W wyniku głosowania statut dla osiedli przyjęty został przez Radę większością głosów bowiem

                        - za podjęciem uchwały głosowało                      -           11-tu radnych

                        - przeciw głosował                                            -             1-n radny

                       - wstrzymało  się od głosu                                 -             2-ch radnych              

            Uchwała Nr XXVI/230/2004 w sprawie uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

S/ skargi na Burmistrza Miasta Ustroń

            Wniesiona do Rady skarga   - jak pisał skarżący – wynikała z opieszałości
i nieprawidłowego działania Urzędu Miasta przy załatwianiu jego wniosku dotyczącego lokalizacji  wyciągów narciarskich w Ustroniu-Polanie. Skargę badała na jednym ze swoich posiedzeń Komisja Rewizyjna Rady, która po szczegółowym zbadaniu wszystkich dokumentów w tej sprawie i uzyskaniu wyjaśnień pracownika Urzędu bezpośrednio załatwiającego wniosek oraz radcy prawnego  uznała wymienioną skargę za bezzasadną.  Jak informowała z-ca przewodniczącego komisji radna K.Brandys  skarżący nie realizował  w terminie żadnych wskazówek jakie w tej sprawie otrzymywał  z Urzędu,  co ostatecznie przyczyniło się do tego , że Urząd nie był  zobowiązany  by dotrzymać wszystkie te terminy.  Do projektu uchwały załączono  pismo w którym szczegółowo  ustosunkowano się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze.

            Uwag nie wniesiono a poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały został jednogłośnie przyjęty przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVI/231/2004 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

7. Interpelacje

            W okresie międzysesyjnym nie wniesiono  interpelacji zatem ten punkt porządku obrad uznany został za wyczerpany.

8. Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

Przewodniczący ZO Polana Wł.Majętny zwrócił się do Burmistrza o załatwienie pilnych spraw jakie wynikły  w związku z realizowaną w tej dzielnicy budową obwodnicy. Pierwsza  z nich dotyczyła zadaszenia  dwóch  przystanków autobusowych  oraz    wykonania prawidłowego  odwodnienia  w miejscu znacznego obniżenia ul. 3 Maja / w pobliżu przystanku w kierunku miasta/. Natomiast radna O.Kisiała  wyraziła swój niepokój tym, że w przyszłorocznym budżecie  pominięte zostały  potrzeby dzielnic peryferyjnych miasta  natomiast  zaplanowana została  budowa drogi pod skarpą , która nie znalazła się w Strategii Miasta na 2005 rok. Radna zadała zatem  retoryczne pytanie – po co w takiej sytuacji składane są zarówno przez radnych jak i zarządy osiedli,  wnioski do budżetu a dalej sugerowała aby  środki proponowane na budowę tej  drogi skierować na realizacje zadań związanych
z  modernizacją ratusza i przebudową rynku.  Podając następnie przykład ulicy Działkowej gdzie corocznie  wydaje się pewne kwoty na zasypywanie  dziur  proponowała by   stopniowo remontować w całości takie drogi  a „ nie wrzucać pieniądze w przysłowiowe błoto”.

Podejmując głos radny J.Śliwka przypomniał o  naprawie zadaszeń na przystankach Dobka Leśniczówka i Nadleśnictwo. Temat ten radny kilkakrotnie zgłaszał w trakcie wcześniejszych sesji Rady. Następnie zwracając się do Burmistrza prosił o  podjęcie rozmów z wykonawcami obwodnicy  w sprawie uporządkowania centrum Polany .  Negatywnie ustosunkował się także do planowanej  budowy drogi do Motelu ze środków  miejskich wyrażając opinię, że należy to do powinności inwestora drogi obwodowej. Radny podzielił się także z obecnymi swoimi obawami co do przyszłości szkoły w Polanie w związku z uzyskaną w ostatnim czasie  informacją związaną z planem  zamknięcia tej szkoły. Ostatnia z przedstawionych przez radnego spraw dotyczyła jego wcześniejszego zapytania w sprawie utworzenia  w Ustroniu samorządu miasta i gminy. Prosił zatem by ten temat został przedstawiony na styczniowej sesji Rady.

Drobne sprawy jakie zgłoszone zostały przez radnych  Burmistrz przyjął   do wiadomości, zdementował też pogłoskę o zamknięciu szkoły w Polanie. Natomiast w temacie budowy drogi  pod skarpą Burmistrz informował, że m.in. także  ta sprawa jako konsekwencja  wcześniejszych uchwał Rady  należy do obowiązku miasta i niestety musi  być realizowana z naszego budżetu.

Nie w pełni zgodziła  się z Burmistrzem  radna K.Brandys, która zauważyła że
w strategii droga pod skarpą została ujęta została do realizacji w roku 2006 zatem
  
radna wnioskowała o „ zdjęcie „ tego zadania z budżetu na rok przyszły. Podobnie radna M.Szczotka wyraziła sprzeciw do zamiaru  budowania tej drogi  argumentując, że w mieście jest wiele innych osiedli, których mieszkańcy od lat czekają na rozwiązanie ich problemów komunikacyjnych.

Odmienny zupełnie protest zgłosił natomiast radny T.Dyrda, który  sprzeciwiał się nazwaniu tego zadania drogą do ZETA-PARKU przypominając, że planowana droga stanowi odcinek   drogi pod skarpą, której  budowa  stanowi przedmiot wcześniejszych planów i  wieloletnich dyskusji.

Inne sprawy  zgłoszone do załatwienia dotyczyły :

-          budowy chodnika przy ul.Nadrzecznej w kierunku do mostu wiszącego / Z.Kozieł/

-          odśnieżania ulicy Podgórskiej /A.Kędzior/

-          wykonania barierki przy ul.Lipowej oraz na drodze prowadzącej z osiedla domków jednorodzinnych w kierunku do Spółki Komunalnej a także   posypywania w okresie zimowym ulic na Poniwcu /R.Siwiec/.

Radny W.Śliż zwrócił się  w sprawie aktualnych  informacji na temat  ulicy Dominikańskiej. Odpowiadając w tej sprawie  Naczelnik A.Siemiński informował, że aktualnie wykonywany jest projekt modernizacji. Podpisane jest także stosowne porozumienie ze Starostwem w sprawie realizacji całości zadania.

9. Sprawy bieżące Rady Miasta

            W sprawach bieżących Przewodnicząca E.Czembor przekazała radnym zaproszenie       na zebranie mieszkańców Osiedla Ustroń Górny oraz odczytała pismo Starosty o aktualnym stanie modernizacji pawilonu diagnostycznego cieszyńskiego szpitala i zamierzeniach jakie będą tam realizowane w przypadku dostatecznej ilości środków.

Ustalono termin następnej sesji oraz posiedzeń komisji koordynacyjnej, komisji oświaty kultury, sportu i turystyki oraz komisji architektury, inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej .

10.Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji  Przewodnicząca E.Czembor podziękował radnym oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w  obradach a następnie ogłosiła zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz.17,30.

Prot. I.Hernik 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki:

1) Listy obecności radnych i zaproszonych gości
2) Porządek obrad
3) Informacja na temat lecznictwa uzdrowiskowego w Ustroniu (do wglądu w Radzie Miasta)
4) Informacja o lecznictwie w mieście Ustroń (do wglądu w Radzie Miasta)
5) Uchwała XXVI/213/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
6) Uchwała XXVI/214/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
7) Uchwała XXVI/215/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
8) Uchwała XXVI/216/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
9) Uchwała XXVI/217/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
10) Uchwała XXVI/218/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
11) Uchwała XXVI/219/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
12) Uchwała XXVI/220/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
13) Uchwała XXVI/221/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
14) Uchwała XXVI/222/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
15) Uchwała XXVI/223/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
16) Uchwała XXVI/224/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
17) Uchwała XXVI/225/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
18) Uchwała XXVI/226/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
19) Uchwała XXVI/227/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
20) Uchwała XXVI/228/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
21) Uchwała XXVI/229/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
22) Uchwała XXVI/230/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
23) Uchwała XXVI/231/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 13:24
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 15:04