OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.34.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Remont nawierzchni placu i dojścia do Przedszkola nr 7 w Ustroniu


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie nawierzchni placu i dojścia do Przedszkola nr 7 w Ustroniu.

Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na powierzchni 219,00m2, regulację pionową studzienek, demontaż i montaż furtki szerokości 2,00 m.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Teresa Januszewska tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2013 r.

  

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs – Remont nawierzchni placu i dojścia do Przedszkola nr 7 w Ustroniu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 14.06.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 05.06.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:34 Remont nawierzchni placu i dojścia do Przedszkola nr 7 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:05.06.2013 09:10
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.06.2013 13:10