P R  O T O K Ó Ł   N r  XXVII / 2004

z sesji  RADY MIASTA USTROŃ

odbytej w  dniu  16 grudnia 2004 r.

            W  sesji  udział wzięło 15-tu radnych.

 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  jej prawomocności

     Sesja Rady Miasta rozpoczęła się w dniu 16 grudnia 2004 roku o godz. 14-tej
w  sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu. Sesję otworzyła oraz prowadziła    Przewodnicząca Rady E.Czembor. Po przywitaniu radnych  oraz gości  Przewodnicząca Rady  stwierdziła, na podstawie listy obecności, że obrady sesji są prawomocne.   

2. Uchwalenie porządku obrad

Projekt porządku obrad przedstawiła Przewodnicząca E.Czembor poczym wniosła o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały zmieniającego podjętą na sesji listopadowej  uchwałę określającą wysokość stawki podatku od środków transportowych na rok 2005.Druga z  wniesionych propozycji związana była ze zmianą kolejności debaty nad projektami uchwał ujętych w  p-tach a/, b/  i e/ w ten sposób, że  projekt uchwały wniesiony dodatkowo pod obrady  Rady  wprowadzony byłby do p-tu a/,  następnie  projekty uchwał w sprawie zmian
w budżecie miasta, wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej i uchwalenia budżetu miasta na rok 2005. 
Dalsze punkty projektu porządku obrad pozostałyby bez zmian.

Nie wniesiono uwag. Nie zgłoszono także innych propozycji zatem  po wprowadzeniu do porządku obrad proponowanych zmian Przewodnicząca E.Czembor zarządziła stosowne głosowanie w wyniku którego porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2004 z sesji Rady Miasta odbytej w dniu
25 listopada 2004 r.

            Do skrótu protokołu przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego  S.Malinę  nie wniesiono uwag. Został on przyjęty jednogłośnie  przez 15-tu  radnych  obecnych na sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach :

A/ zmieniająca uchwałę określającą wysokość stawki podatku od środków transportowych na rok 2005

            Jak informowała  Naczelnik Wydz. Finansowego A. Łuckoś projekt powyższej uchwały  wynikał ze zmian jakie wprowadził ustawodawca  w zakresie  stawek podatku obowiązujących w roku bieżącym dla  ciągników siodłowych.  Zmiana  ta nie została uwzględniona w uchwale podjętej przez Radę na sesji listopadowej o czym powiadomiła Regionalna Izba Obrachunkowa. Wprawdzie jak informowała p.Naczelnik  ten podatek nie występuje w Ustroniu, to jednak celem zgodności tej uchwały
z obowiązującymi przepisami skierowany został pod obrady Rady stosowny projekt uchwały.

Nie wniesiono głosów do dyskusji zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego powyższa uchwała  została podjęta jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XXVII/232/2004 zmieniająca uchwałę określającą wysokość stawki podatku od środków tran sportowych na rok 2005 stanowi załącznik nr  3 do protokołu.

B/ zmian w budżecie miasta na rok 2004

            Projekt tej uchwały związany był ze zwiększeniem tegorocznego budżetu miasta tytułem środków jakie miasto otrzymało w formie dotacji  z Ministerstwa Kultury na zakup książek oraz uzupełnienia  dochodów w  związku z niewykonaniem  planowanych udziałów miasta w podatku od osób prawnych. Po stronie wydatkowej pozyskane kwoty  zadysponowane zostały na zakup książek do Biblioteki Miejskiej zaś środki przekazane z budżetu państwa  w całości  przekazane zostały na wydatki bieżące w zakresie oczyszczania miasta.

            Nie zgłoszono uwag a  uchwała , w wyniku zarządzonego głosowania,   podjęta została jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

Uchwała Nr XXVII/233/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004 stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.

C/ wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku
i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu

            Przedstawiając radnym projekt tej uchwały Burmistrz I.Szarzec  wyjaśniał, że  stanowi ona wynik  wcześniejszych uzgodnień pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w przedmiocie m.in.aktualizacji  kapitału zakładowego  w związku z wykonaniem nowych  inwestycji  wodociągowych bądź sanitarnych. Taka sytuacja zaistniała obecnie  w naszym mieście stąd pod obrady Rady skierowany został stosowny projekt uchwały umożliwiający dokonanie koniecznych korekt w trakcie najbliższego zgromadzenia wspólników. W projekcie uchwały proponuje się także by   różnicę w wysokości 1.000, zł,  jaka powstała między wartością wniesionego majątku  a wartością równych udziałów  pokryta została z budżetu miasta.

            W podjętej dyskusji  radny W.Śliż  pytał, czy  możliwa jest  kontrola przebiegu ustalania cen wody przez przedstawiciela Urzędu Miasta zaś radny T. Dyrda sugerował wprowadzenie zasady zgodnie z którą  przy wzroście cen  wody bądź odbioru ścieków  płace w Spółce  pozostałyby na dotychczasowym poziomie.

            Zdaniem  Burmistrza aktualnie funkcjonujące zasady pozwalają gminom kontrolować ustalanie tych  cen bowiem gminy mają swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Wodociągów . Gminom przekazywane są także stosowne  wyliczenia proponowanych  taryf     celem ustosunkowania się do przedstawionych tam propozycji a  naliczane przez Wodociągi  taryfy każdorazowo są kontrolowane przez Urząd Ochrony Konsumenta i Kontroli .   Kontynuując Burmistrz ustosunkował się następnie do pytania  Przewodniczącego ZO Ustroń Górny A.Gawlika informując, że podziału zysku dokonują wspólnicy  w trakcie Walnego Zgromadzenia  przy czym środki te kierowane są przede wszystkim na modernizację i rozwój sieci.

            Nie wniesiono innych pytań.  Poddany pod głosowanie projekt powyższej uchwały podjęty został jednogłośnie przez 15-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVII/234/2004 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienia majątku i objęcia udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

D/ uchwalenia budżetu miasta na rok 2005

            Podejmując debatę w tym punkcie Przewodnicząca E.Czembor informowała, że podobnie jak w latach ubiegłych , prace nad konstrukcją przyszłorocznego budżetu realizowane były zgodnie  z terminami ustalonymi stosowną uchwałą. Prace te rozpoczęły się  początkiem października br.  przy czym projekt budżetu został przekazany radnym  do dyskusji w komisjach problemowych 15 listopada ubr.  Będąc członkiem dwóch komisji każdy z radnych miał możliwość co najmniej dwukrotnego uczestniczenia w dyskusji nad założeniami do budżetu.  Wnioski sformułowane 
w trakcie posiedzeń poszczególnych komisji omówione zostały  6 grudnia ubr. na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa z przewodniczącymi pozostałych komisji problemowych.   Podjęte w trakcie tego spotkania  ostateczne ustalenia przekazane zostały Burmistrzowi a następnie  wprowadzone do  projektu budżetu  i przedłożone radnym    w materiałach sesyjnych w formie  tabel  i krótkiej informacji opisowej. Najważniejszą ze zmian, jakie uwzględnione zostały
  w tej wersji budżetu była rezygnacja z  budowy części drogi pod skarpą  z  przeznaczeniem  środków      z tej pozycji na realizację innych ważnych zadań w mieście m.inn. przebudowę rynku.

            Następnie głos zabrał Burmistrz I.Szarzec. W pierwszej kolejności informował, że  po wprowadzonych zmianach budżet bilansuje się zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Zawiera też wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania całego miasta .  Dalej przedstawił   niektóre z ważniejszych założeń do budżetu. Do takich zaliczył przede wszystkim spłatę kredytów i pożyczek wraz z  należnymi odsetkami / 4,5 mln.zł./. Tutaj zwrócił uwagę, że spłata kredytu nie spowodowała  zmniejszenia innych wydatków miejskich a jedynie w pewnym stopniu wpłynęła na konieczność podejmowania drobnych oszczędnościowych działań w gospodarce finansowej. Z innych planowanych zadań wymienił  kontynuację zadań dotychczas  wykonywanych jak scena w MDK”Prażakówka” i sala gimnastyczna w SP nr 6  a dalej   wykonanie płyty rynku, modernizację dróg miejskich i remont mostu na Krzywańcu przy czym te ostatnie zadania będą realizowane w ramach kwoty pozyskanej tytułem rezygnacji z planowanej w roku przyszłym  budowy drogi pod skarpą . Kolejność   realizacji tych zadań    ustalona  zostanie w trakcie dyskusji  w komisjach Rady. Kontynuowane będą nadal  starania o powiększanie majątku miasta. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest  przedstawiona radnym propozycja zakupu stawów od Kuźni  przy czym  płatność I-ej raty w wys. 70 tys.zł. nastąpi w roku przyszłym.  Z innych pilnych do wykonania zadań planowanych na rok przyszły Burmistrz wymienił  modernizację syren alarmowych dla potrzeb obrony cywilnej miasta czy  oświetlenie ulicy Leśnej.

            Po przedstawieniu radnym przez Przewodniczącą E.Czembor  pozytywnej  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu miasta na rok przyszły  Regionalnej podjęta została dyskusja.

W pierwszej kolejności radna K.Brandys zwróciła się do Burmistrza z pytaniem dotyczącym dotacji dla TBS-u w kwocie 230 tys.zł. ujętej w projekcie budżecie.  Tutaj radna wniosła o uszczegółowienie  na jakie potrzeby TBS przeznaczy planowane środki. Jak informował Burmistrz, z kwoty tej nastąpi końcowe rozliczenie  budowy osiedla TBS-u  /200 tys.zł./ pozostała zaś  kwota  przeznaczona zostanie  na bieżące funkcjonowanie firmy. W związku z tym wyjaśnieniem  radna zwróciła się  o wyjaśnienie czy TBS będzie zdolny w roku 2006 do samofinansowania swojej działalności. Odpowiadając Burmistrz stwierdził, że osiedle TBS-u jest zbyt małe aby ło we własnym zakresie finansować   wszystkie koszty jego funkcjonowania stąd  pojawił się projekt zmiany zarządu komunalnymi wspólnotami mieszkaniowymi, które przekazane zostałyby pod zarząd TBS. W tej sprawie  radni otrzymają stosowną informację w najbliższym czasie. Informując następnie o możliwości umorzenia 10 % kredytu na realizację osiedla Burmistrz  przekazał, że w trakcie styczniowej sesji Rady  przedstawi  szczegółowe rozliczenie   inwestycji TBS-u.

O potrzebie budowy mieszkań socjalnych mówił natomiast radny S.Bałdys. Stwierdził on, że  w tej sprawie należałoby podjąć  ryzykowną nawet  decyzję- podobnie  jaką podjęto  przy powołaniu  w Ustroniu  Towarzystwo Budownictwa Społecznego -  by w końcu doprowadzić do  rozwiązania tego ważnego  problemu w naszym mieście. Radny mówiąc o konieczności rezerwowania na ten cel odpowiednich terenów zastanawiał się , czy  nie należałoby  pod tego typu budownictwo pozostawić nadal w dyspozycji miasta  terenu tzw. klocowiska.

Ważność tego problemu  potwierdziła  Przewodnicząca E.Czembor  zwracając jednak uwagę radnemu , że  w toku prowadzonych prac oraz dyskusji  nad budżetem temat ten nie znalazł się w żadnym z wniosków   zgłoszonych przez komisje. Odpowiadając następnie na dalsze pytanie radnego  dotyczące wprowadzenia do budżetu spraw wnioskowanych przez Zarządy Osiedli  Przewodnicząca informowała, że  formalnie wniosek w tej sprawie  złożyło jedno osiedle. W tym miejscu  Przewodniczący ZO Ustroń Górny pytał, czy w projekcie budżetu  ujęto   ich wnioski dotyczące remontu wielkich domów, nawierzchni ulicy Srebrnej  oraz  wykonania tam oświetlenia   a także budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 Maja. W tej ostatniej sprawie zwrócił się do Burmistrza z prośbą  o  podjęcie pilnej realizacji tego zadania ze środków nadwyżki budżetowej  informując o  dużym zainteresowaniu tamtejszych mieszkańców budową kolektora i zgłoszoną przez nich chęcią udziału w kosztach realizacji. Inna ze spraw jaka interesowała Przewodniczącego A.Gawlika dotyczyła planowanej na rok następny  podwyżki płac w Miejskim Domu Spokojnej Starości. Jak informował  z dokonanych  wyliczeń wynikało, że przy średniej pensji ok. 3 tys.zł. założona została do budżetu podwyżka wynagrodzeń  w roku przyszłym .Taką sytuację  uznał on za wielce bulwersującą. Do tego stwierdzenia ustosunkowała się Skarbnik Miasta M.Komadowska, która informowała, że planowany wzrost funduszu płac wynikał  
m.in. z przekazania  do MDSS dwóch pracowników  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do prowadzenia usług opiekuńczych na terenie miasta. Skarbnik  zobowiązała się do przygotowania Przewodniczącemu   stosownej analizy   w tym zakresie.

            Ponieważ innych głosów do dyskusji nie zgłoszono głos zabrał  Przewodniczący Komisji Budżetowej J.Kurowski, który przedstawił opinię  o budżecie stanowiacą także  opinię pozostałych komisji Rady , uzgodnioną w trakcie wspólnego posiedzenia z przewodniczącymi tych komisji. Informując o kolejności prac jakie podejmowane były przy konstrukcji podstawowej wersji budżetu radny informował, że opracowany budżet  nie zapewnia wszystkich potrzeb inwestycyjnych i majątkowych  bowiem ich realizacja zarówno ze względu na  ilość jak  i różnorodność ,  przewyższałaby  znacznie całość  tegorocznych dochodów. Ustalając wzrost dochodów o 3,7 % w stosunku do tegorocznych wzięto pod uwagę przy konstrukcji wydatków przede wszystkim  konieczność zagwarantowania  właściwego funkcjonowania całego miasta  a także  kontynuację rozpoczętych inwestycji. Uwzględnione zostały także niektóre wnioski Zarządów Osiedli by w ten sposób każda z dzielnic  miała w pewnym stopniu udział w realizacji przyszłorocznych  wydatków inwestycyjnych.  Zdaniem komisji budżet opracowany został prawidłowo, w formie umożliwiającej  szybką orientację   w związku z czym Przewodniczący Komisji wnioskował o jego uchwalenie.

            W wyniku zarządzonego głosowania uchwała budżetowa na rok 2005 została podjęta przez Radę większością głosów bowiem

                        -           za podjęciem uchwały głosowało            -           13-tu radnych

                        -           przeciw głosował                                  -            1-n radny

                        -           wstrzymał się od głosu                          -           1-n radny        

            Uchwała Nr XXVII/235/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

E/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

            Projekt tej uchwały stanowił konsekwencję  podjętej wcześniej uchwały budżetowej. Zestawienie będące załącznikiem do projektu uchwały traktuje o zadaniach, jakie finansowane będą ze środków zaplanowanych w budżecie na ich realizację.

            Nie podjęto dyskusji. Powyższa uchwała poddana pod głosowanie  podjęta została przez radnych większością głosów

            -           za podjęciem uchwały głosowało            -           12-tu radnych

            -           wstrzymało się od głosu                        -             2-ch radnych

Uchwała Nr XXVII/236/2004 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów
i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005   stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

F/   zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na rok 2005

            Projekt uchwały przedstawił radny J.Waszek – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak informował przedstawiony do uchwalenia program sprowadza się do przedstawienia  zadań planowanych do wykonania w roku następnym w zakresie profilaktyki alkoholowej zaś środki finansowe przypisane do ich realizacji  znajdują się do wglądu w dokumentach Urzędu – co jest zgodne z przepisami  obowiązującymi w tym zakresie.

W uzupełnieniu tej wypowiedzi Przewodnicząca E.Czembor informowała, że w Programie ujęte zostały wszystkie zadania jakie będą realizowane w przyszłym roku. Z tych ważniejszych to przede wszystkim praca profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży oraz  zakup i instalacja  urządzeń do monitoringu miasta. Następnie odpowiadając na pytanie radnej  H.Puchowskiej-Ryrych  informowała o  możliwości dotowania  ze środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową działalności  także innych instytucji czy stowarzyszeń  prowadzących pracę z dziećmi. Tutaj  wyjaśniła, że jak dotąd  każdy ze złożonych wniosków o dotację   traktującyo realizacji zadań przewidzianych w Programie był pozytywnie załatwiony.  Inne ze zgłoszonych pytań/ radna / M.Szczotka/  dotyczyło  rozlokowania kamer monitorujących miasto. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz.Spraw Osobowych Cz.Gluza. Zgodnie z tym już w roku bieżącym kamery  zainstalowane zostaną na rondzie w rynku/  z wglądem do ulicy Grażyńskiego/   oraz  na ulicy A.Brody. Natomiast w roku  przyszłym planowana jest instalacja kamer na bulwarach nadwislańskich. W tym miejscu Przewodniczący ZO Ustroń-Górny A.Gawlik zwrócił uwagę na konieczność objęcia monitoringiem miejskich parków uznanych za jedne z niebezpieczniejszych  miejsc  w Ustroniu.

            Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono zatem Przewodnicząca E.Czembor poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie w wyniku którego został on podjęty większością głosów bowiem

            -           za podjęciem uchwały głosowało           -           13-tu radnych

            -           wstrzymał się od głosu                          -             1-n radny

            Uchwała Nr XXVII/237/2004 w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu na rok 2005  stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

G/  przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat

            Jak informował Naczelnik Wydz.IGG A.Siemiński  przedstawiona w powyższej uchwale propozycja dzierżawy dotyczyła  pasa gruntu przyległego z dwóch stron do nieruchomości zabudowanej hotelem Równica. W sprawie tej wystąpił z wnioskiem  właściciel wspomnianej wyżej nieruchomości  zamierzający  na wydzierżawionym terenie urządzić parking dla gości hotelowych.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a ponieważ radni nie wnieśli żadnych pytań zarządzono głosowanie w wyniku którego uchwała została  podjęta  jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVII/238/2004 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

H/  wykupu nieruchomości

            Propozycja wykupu 3-ch nieruchomości przedłożona w tym projekcie uchwały wynikała z wcześniejszych ustaleń jakie Urząd poczynił z  inwestorem osiedli domków jednorodzinnych zlokalizowanych w Ustroniu-Hermanicach. Podjęte zobowiązanie dotyczyło 2-ch  nieruchomości stanowiących   ciąg komunikacyjnym pomiędzy ulicami Uroczą i Skoczowską i  nieruchomości będącej pasem drogowym ulicy Uroczej. Odpowiedni wniosek w tej sprawie złożył inwestor tych osiedli zaś ostateczna cena wykupu  ustalona zostanie  w  trakcie negocjacji.

            Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji a w wyniku zarządzonego głosowanie został jednogłośnie przyjęty przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVII/239/2004 w sprawie wykupu nieruchomości  stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

I/ oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

            Projekt powyższej uchwały przedstawiony został pod obrady Rady w związku
z  wnioskiem  jaki został   złożony  przez Oddziału Przesyłu Gazu w Świerklanach w sprawie  uregulowania  stanu prawnego gruntów w rejonie ulicy Kreta aktualnie zabudowanych stacją redukcyjno-pomiarową gazu.
 

            Nie podjęto dyskusji.  Uchwała powyższa została jednogłośnie podjęta przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXVII/240/2004 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

J /nabycia prawa użytkowania wieczystego

            Jak informował  Burmistrz I.Szarzec  podjęcie przez Radę powyższej uchwały mającej charakter intencyjny, pozwoli na podjęcie  działań związanych z  nabyciem od zakładu Kuźnia nieruchomości na której znajdują się stawy ,   zabudowanej budynkami socjalnym  oraz  handlowym. Temat ten był  przedstawiony Radzie na jednej z wcześniejszych sesji  odpowiadając zatem na pytanie radnego T.Dyrdy  w jakim celu  miasto zabiega o ten teren Burmistrz wyjaśniał, że  nadrzędnym celem jest utrzymanie dotychczasowego charakteru tej nieruchomości, aktualnie  użytkowanej przez wędkarzy  - pracowników Kuźni z których wielu jest także mieszkańcami Ustronia. 
W zamierzeniach, po dokonaniu transakcji, teren ten jako majątek gminy będzie nadal spełniał  dotychczasową rolę  przy czym miasto pozyska dla celów rekreacyjnych  dodatkowy, atrakcyjny teren.

            Nie podjęto dyskusji. Nie wniesiono także żadnych uwag  zatem Przewodnicząca E.Czembor zarządziła głosowanie w wyniku którego wymieniona wyżej uchwała podjęta została jednogłośnie przez 14-tu radnych obecnych na sesji.

            Uchwała Nr XXVII/241/2004 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

K/ uchylenia uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie  zaliczenia dróg  do kategorii dróg ulic gminnych

            Wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła  radca prawny T.Banszel informując, że   temat ten przygotowany został  na sesję wrześniową Rady    pomyłkowo nie  został jednak ujęty w projekcie  porządku obrad tej sesji. Podjęcie tej uchwały w m-cu październiku br. skutkowało koniecznością jej uchylenia bowiem zgodnie z przepisami  obowiązującymi   w tym zakresie tego rodzaju  uchwały Rady  powinny  podejmować w terminie  do końca m-ca września danego roku – z ważnością od roku następnego.  W tej sytuacji stosowna uchwała zostanie ponownie skierowana pod obrady  w terminie do m-ca września następnego roku -  z terminem jej ważności od roku 2006.

            Uwag nie wniesiono. Projekt powyższej uchwały poddany pod głosowanie podjęty został jednogłośnie  przez 14-tu radnych uczestniczących w sesji.

            Uchwała Nr XXVII/242/2004 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Ustroń Nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg  do kategorii dróg ulic gminnych stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

5.       Informacja  z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta za okres od 16 sierpnia do 6 grudnia 2004

Informacja przyjęta została przez radnych bez uwag stanowiąc załącznik nr 14 do protokołu.

6.       Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Ustroń podjętych na sesjach w dniach 26 sierpnia, 23 września, 28 października i 25 listopada 2004 r.

Podobnie informację z realizacji uchwał Rady Miasta  radni przyjęli bez uwag. Informacja ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

7.       Informacja o przetargach przeprowadzonych w roku 2004

Nie wniesiono pytań do powyższej informacja  stanowiącej załącznik nr 16 do protokołu.

8. Interpelacje

            W okresie międzysesyjnym nie wniesiono  interpelacji zatem ten punkt porządku obrad uznany został za wyczerpany.

9.       Zapytania radnych i bieżące sprawy miasta

Podejmując głos w tym punkcie porządku obrad radny W.Śliż wnioskował 
o ustawienie radaru  na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z Dominikańską oraz ustalenia w tym miejscu tzw. czarnego punktu – jako znaku zarówno ostrzegawczego jak i informującego o miejscu , w którym do tej pory ,doszło do 15-tu 
śmiertelnych wypadków. Druga ze spraw zgłoszonych przez radnego dotyczyła naprawy uszkodzonego mostku nad Bładniczką / uzupełnienia brakujących desek /.

  Sprawy te Burmistrz przyjął do wykonania.

P.H.Kujawa –Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ustroń Nierodzim wniosła
o ustalenie danych wszystkich właścicieli terenów  przez które przepływa Młynówki co  w konsekwencji umożliwi   uporządkowanie  zarówno samego koryta potoku jak i terenu będących w jego pobliżu. Temat ten Burmistrz uznał za trudny do wykonania ze względu na  nierówny przebieg potoku w tamtym terenie  niemniej jednak  stwierdził, że podjęte zostaną wszystkie z możliwych działań w celu uporządkowania tej sprawy.  

10. Sprawy bieżące Rady Miasta

            W sprawach bieżących Przewodnicząca E.Czembor odczytała  radnym listę instytucji, które przesłały życzenia świąteczne dla Rady. Przedstawiła także radnym propozycję grupy mieszkańców w sprawie budowy krzyża upamiętniającego 700-lecia Ustronia w jednym   z górskich miejsc naszego  miasta.

Następnie  Burmistrz I.Szarzec  przedstawił informację o aktualnym stanie realizacji  podjęcia w naszym mieście  działalności Fundacji SOS Wioski dziecięce. Jak informował  miasto podpisało umowę użyczenia Fundacji gminnego obiektu w Ustroniu-Lipowcu na rzecz Fundacji w którym docelowo mieszkać będzie od 14-16 podopiecznych.  Do zadań  Fundacji należało będzie wyposażenie i umeblowanie obiektu , zakup samochodu  i zatrudnienie części pracowników . Natomiast rolą Starostwa  będzie  udział finansowy w funkcjonowaniu całości  w postaci  ustawowych dopłat na każdego z podopiecznych.

Zdaniem Burmistrza aktualny stan realizacji wszystkich spraw pozwala sądzić że statutowa działalność tego ośrodka uruchomiona zostanie w  drugim kwartale przyszłego roku .

Z innych spraw Burmistrz poinformował radnych , że w efekcie kilkuletnich starań miasta  rozpoczęte zostały prace przy likwidacji na terenie Zawodzia baraków  po byłym Budopolu .

Ustalono termin następnej sesji oraz posiedzeń komisji koordynacyjnej oraz komisji   architektury, inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej .

W dalszej kolejności Przewodnicząca E.Czembor  podziękowała wszystkim radnym za rzetelną pracę w okresie całego roku. Osobne podziękowania za bardzo dobrą współpracę złożyła Panu Burmistrzowi i Pani Burmistrz, Skarbnikowi Miasta i  wszystkim Naczelnikom Wydziałów . Podobnie podziękowała Przewodniczącym wszystkich ustrońskich osiedli za ich zaangażowanie w pracę na rzecz miasta.

11.Zakończenie

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji  Przewodnicząca E.Czembor podziękował radnym oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w  obradach a następnie ogłosiła zamknięcie sesji.

Sesja zakończyła się o godz.17,05.

Prot. I.Hernik 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 13:25
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:07.03.2005 10:18