OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.36.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków przeznaczonych na odpady segregowane zbierane z terenu miasta Ustroń, wykonane z półprzeźroczystej folii z odpowiednimi nadrukami. Wszystkie worki powinny posiadać otwory na taśmę od zawieszania i zawiązywania. Łączna ilość worków 81 000 sztuk. W skład zamówienia wchodzi:

 

1.    Worek w kolorze żółtym: z folii HDPE o grubości od 0.03 mm do 0.06 mm lub LDPE o grubości od 0.05 mm do 0.06 mm o pojemności od 110 l do 120 l, 31 000 sztuk.

     Nadruk: potrójny – logo zmawiającego: MIASTO USTROŃ,

     Informacja o gromadzonych odpadach: TWORZYWA SZTUCZNE

     wrzucamy: czyste opakowania po żywności i napojach, pojemniki po artykułach sypkich, kosmetykach i środkach czystości, folię i torebki z tworzyw sztucznych,

     nie wrzucamy: styropianu i artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami, pieluch i artykułów higienicznych.

2.    Worek w kolorze niebieskim: z folii LDPE o grubości od 0.05 mm do 0.06 mm
o pojemności od 110 l do 120 l, 11 000 sztuk.

Nadruk: potrójny – logo zmawiającego: MIASTO USTROŃ,

Informacja o gromadzonych odpadach: PAPIER

wrzucamy: gazety, książki, zeszyty, torby i worki papierowe, papier, kartony, tekturę,

nie wrzucamy: kalek, brudnego i zatłuszczonego papieru, worków po cemencie papieru faksowego, termicznego i przebitkowego.

3.    Worek w kolorze białym: z folii LDPE grubości od 0.05 mm do 0.06 mm o pojemności od 80 l do 90 l, 6 000 sztuk.

Nadruk: potrójny – logo zmawiającego: MIASTO USTROŃ,

Informacja o gromadzonych odpadach: SZKŁO BEZBARWNE

wrzucamy: bezbarwne butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, bezbarwne opakowania szklane po kosmetykach,

nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, luster, szkła zbrojonego i okiennego (szyb), żarówek, świetlówek, szyb samochodowych, opakowań po lekach, ekranów telewizyjnych.

4.    Worek w kolorze zielonym z folii LDPE grubości od 0.05 mm do 0.06 mm
o pojemności od 110 l do 120 l, 6 000 sztuk.

Nadruk: potrójny – logo zmawiającego: MIASTO USTROŃ,

Informacja o gromadzonych odpadach: SZKŁO KOLOROWE

wrzucamy: kolorowe butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, kolorowe opakowania szklane po kosmetykach,

nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, luster, szkła zbrojonego i okiennego (szyb), żarówek, świetlówek, szyb samochodowych, opakowań po lekach, ekranów telewizyjnych.

5.    Worek w kolorze pomarańczowym z folii HDPE o grubości od 0.03 mm do 0.04 mm
lub LDPE o grubości od 0.05 mm do 0.06 mm o pojemności od 110 l do 120 l, 11 000 sztuk.

Nadruk: potrójny – logo zmawiającego: MIASTO USTROŃ,

Informacja o gromadzonych odpadach: METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

wrzucamy: czyste puszki po konserwach, napojach, sokach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach, mleku itp.),

nie wrzucamy: puszek po farbach i lakierach, opakowań po aerozolach, baterii

6.    Worek w kolorze brązowym z perforowanej folii LDPE o grubości od 0.05 mm do 0.06 mm o pojemności od 110 l do 120 l, 16 000 sztuk,

Nadruk: potrójny – logo zmawiającego: MIASTO USTROŃ,

Informacja o gromadzonych odpadach: ODPADY BIODEGRADOWLANE

wrzucamy: trawę liście i zrębki drewniane, owoce, jarzyny, itp.

nie wrzucamy: odpadów zanieczyszczonych ziemią, gałęzi, korzeni, ziemi, zepsutej żywności, resztek mięsa, odchodów zwierzęcych, popiołu.

 

Worki należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym).

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

- w sprawach technicznych Natalia Kowalik  tel. 33 8579-313

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:      do 15 lipca 2013 po 1000 sztuk z każdego rodzaju worków,  pozostałe worki do 26 lipca 2013 r.

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 03.07.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

 

Ustroń, dn. 25.06.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:36 Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.06.2013 15:25
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:26.07.2013 11:03