OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.37.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Wykonanie ogrodzenia wokół G-1 w Ustroniu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wokół budynku Gimnazjum nr 1 w Ustroniu. Wykonane zostanie ogrodzenie z gotowych paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z drutu stalowego na słupkach metalowych. Wysokość ogrodzenia h=153cm. Długość ogrodzenia remontowanego i projektowanego 133,36m.  Słupki prostokątne o przekroju 80x50mm. Do zabudowania przewidziano także 4 bramy wjazdowe o szerokości 3,0m. Posadowienie słupów ogrodzenia na stopach fundamentowych.

Elementy stalowe zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe, kolor ogrodzenia zielony (RAL 6002).

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty oraz na załączonych rysunkach. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych Sławomir Bąk tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322


Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 08.07.2013 r. do 31.07.2013 r.

  

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs – Wykonanie ogrodzenia wokół G-1 w Ustroniu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 04.07.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ----------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 26.06.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:37 Wykonanie ogrodzenia wokół G-1 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.06.2013 10:15
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:20.08.2013 11:00