Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


Ustroń: Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
Numer ogłoszenia: 125601 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marii Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 0-33 854 26 34, faks 0-33 854 26 34.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ustron.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe dla uczestników projektu Nowe możliwości dla Twojej przyszłości w 2013 roku. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 1 uczestnika projektu systemowego Nowe możliwości dla Twojej przyszłości. Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła trzy lub cztery razy w tygodniu po 8 godzin dydaktycznych dziennie w terminie od 15.07.2013r. do 30.09.2013r. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć. Kurs może się odbywać w grupie maksymalnie 10 osobowej. Cena i zakres: Kurs - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych Liczba godzin: 80 (godziny dydaktyczne 45 minut) a) Minimum programowe: 1. Typy stosowanych wózków widłowych. 2. Budowa wózka. 3. Czynności operatora przed podjęciem pracy i po pracy. 4. Czynności operatora w czasie pracy z wózkiem. 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 6. Wiadomości o dozorze technicznym. 7. Wymiana butli gazowych. 8. Praktyczna nauka jazdy. 9. Gospodarka zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjno -handlowym. 10. Dokumentacja magazynowa. 13. Organizacja prac magazynowych b) Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie, dostosować oraz wyposażyć je w pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. c) Wykładowcy powinni posiadać co najmniej minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, którą wykłada. Przez minimalne doświadczenie rozumie się przynajmniej 3 lata stażu zawodowego w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y. d) Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia i certyfikatu z logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt Nowe możliwości dla Twojej przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W/w dokumenty muszą zostać wydane uczestnikowi kursu do 30.09.2013 r. e) dostarczenie do MOPS w Ustroniu dziennika zajęć, karty czasu pracy, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, podręczników, odzieży ochronnej w ciągu 7 dni od zakończenia kursu. f) komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika szkolenia, g) odzież ochronną dla uczestnika kursu, h) badania lekarskie uczestnika kursu, i) wynagrodzenie oraz koszty dojazdu wykładowcy, j) poczęstunek w przerwie kawowej dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; k) dwudaniowy obiad dla uczestnika kursu w każdym dniu kursu; l) transport uczestnika kursu z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i z powrotem po skończonych zajęciach w każdym dniu kursu, jeżeli kurs odbywać się będzie poza miastem Ustroń. ł) koszty wynajmu sali Wszystkie dokumenty dotyczące wykonania usługi muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - Okres realizacji: od 15 lipca 2013 do 30 września 2013 - ilość osób: 1 - Wykonawca ma obowiązek współpracować z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. - Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 10.07.2013 r Harmonogram spotkań. - Zmiany w ustalonym harmonogramie spotkań Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na piśmie (faxem, pocztą elektroniczną) Zamawiającemu przynajmniej 1 dzień przed ich wprowadzeniem. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu dotyczące terminów spotkań, godziny rozpoczęcia zajęć, które nie zostały zgłoszone w wymaganym terminie, mogą skutkować naliczaniem kary umownej w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki w poinformowaniu Zamawiającego o zmianach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych spotkań w trakcie ich realizowania. 4. Termin wykonania zamówienia Kurs musi odbywać się na terenie miasta Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała lub Wisła trzy lub cztery razy w tygodniu po 8 godzin dydaktycznych dziennie w terminie od 15.07.2013r. do 30.09.2013r. Jeżeli kurs będzie się odbywał poza miastem Ustroń, wykonawca zapewnia dojazd uczestnika na kurs własnym transportem z Ustronia (z MOPS ul. Konopnickiej 40) do miejsca, w którym będzie się odbywał kurs i z powrotem do Ustronia (do MOPS ul. Konopnickiej 40) w każdym dniu zajęć.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane złożenie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń oraz posiadać minimum 3 letni staż zawodowy w danej dziedzinie w tym doświadczenie w projektach systemowych realizowanych przez OPS-y (udokumentowane referencjami, rekomendacjami, opiniami dotyczącymi wykonawcy przystępującego do przetargu) c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2a

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2a, Załącznik nr 2b

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 2b

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2013 godzina 08:45, miejsce: W siedzibie zamawiającego ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą Nowe możliwości dla Twojej przyszłości realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg: Kursy zawodowe dla uczestników projektu „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” w 2013 roku. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data publikacji:26.06.2013 14:44
Informację aktualizował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data aktualizacji:22.05.2015 10:01