OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.38.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w zakresie i ilości zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 - w sprawach technicznych Agata Markiewicz  tel. 33 8579-341

 - w sprawach procedury konkursowej  Józef Kuczera tel. 33 8579-322


Wymagany termin realizacji zamówienia:      do 22.07.2013 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich”


Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 08.07.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 28.06.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:38 Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:28.06.2013 09:43
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:23.07.2013 11:55