OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.39.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów SP-2 w Ustroniu

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych związanych z adaptacją starego pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Są to roboty budowlane stanu surowego oraz instalacyjne związane z przeróbkami centralnego ogrzewania, instalacji wodnej i prądowej. Podstawowe prace to wykonanie konstrukcji stropu żelbetowego na słupach i fundamentach oraz wykonanie otworów łączących istniejący korytarz szkolny w poziomie parteru z projektowanymi szatniami.

Wykonanie stropu żelbetowego o powierzchni 8,62m x 11,84m=102,06m2. Przeróbka rur instalacji centralnego ogrzewania o średnicy 80mm w ilości 56mb.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarach robót, które mają charakter pomocniczy przy wycenie oferty oraz projekcie budowlanym, który opracowano dla całości robót (razem z robotami wykończeniowymi). Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych  Sławomir Bąk  tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322


Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 23.08.2013 r.

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs – Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów SP-2 w Ustroniu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 08.07.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ------------------------------------------------ x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 28.06.2013 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:39 Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów SP-2 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:28.06.2013 14:21
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:12.07.2013 11:11