OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.40.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na potoku Żabiniec


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na potoku Żabiniec.

Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, karczowanie pni, demontaż i montaż bariery stalowej, roboty ziemne, wykonanie koszy z siatki stalowej 42 m3, ułożenie płyt ażurowych 21m2 i korytek betonowych 8 mb, nawierzchnia wiążąca i ścieralna 20 m2, plantowanie, czasowa organizacja ruchu..

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych  Teresa Januszewska tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322


Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.08.2013 r. 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs – Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na potoku Żabiniec”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 08.07.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ----------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 28.06.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:40 Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Ustroniu na potoku Żabiniec
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:28.06.2013 14:27
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:18.07.2013 12:30