OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.41.2013

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Rozbudowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie alejki (A-A) na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu. Roboty obejmują wykonanie podbudowy wraz ułożeniem kostki betonowej gr. 6 cm w ilości 193 m2.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został na załączonych rysunkach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy obliczaniu ceny oferty).

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

- w sprawach technicznych Dorota Fijak    tel. 33 8579-331

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2013 r.

  

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs – Rozbudowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 09.07.2013 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ------------------------------------------------ x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 01.07.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:41 Rozbudowa alei na Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:01.07.2013 12:23
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.07.2013 08:59