Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 267) w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, iż istnieje możliwość zaznajomienia się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowania do aktualnych wymogów PZN” realizowanej przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.

Strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów
w dniu 02.08.2013 w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urząd Miasta Ustroń, pok. 25 w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.

Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o możliwości zaznajomienia się stron z aktami sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie trasy narciarskiej niebieskiej wraz z wykonaniem instalacji naśnieżającej w celu dostosowanie do aktualnych wymogów PZN” na wniosek Kolei Linowej Czantoria Sp z o.o. z siedzibą w Ustroniu ul. 3 Maja 130.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:23.07.2013 09:19
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:31.07.2013 08:14